گزارشگری و شفافیت


صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه به ۳۱ شهریور ۱۳۹۲

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1400

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ - تلفیقی

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) تا سال ۹۴

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال ۱۳۹۹

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال ۱۳۹۸

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال ۱۳۹۷

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال ۱۳۹۶

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال ۱۳۹۵

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال ۱۳۹۵ - تلفیقی

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال ۱۳۹۴

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال ۱۳۹۳

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال ۱۳۹۲

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال ۱۳۹۱

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... در سال ۱۳۹۹ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... در سال ۱۳۹۸ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... در سال ۱۳۹۷ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... در سال ۱۳۹۶ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... در سال ۱۳۹۵ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... سال ۱۳۹۴ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... سال ۱۳۹۳ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... تا سال ۱۳۹۲ - شرکت اصلی و تلفیقی

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ ‍۱۴۰۰/۰۶/۳۱

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک سال ۱۳۹۵

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک سال ۱۳۹۴

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک سال ۱۳۹۳

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک تا سال ۱۳۹۲

سیاست ها و خط مشی های اعتباری

واحد های اجرایی مدیریت ریسک اعتباری

حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۴۰۰/۰۶/۳۱)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۹/۱۲/۳۰)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۹/۰۶/۳۱)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۸/۱۲/۲۹)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۷/۰۶/۳۱)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۵/۱۲/۳۰)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۵/۰۹/۳۰)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۵/۰۶/۳۱)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۴/۱۲/۲۹)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۴/۰۹/۳۰)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۳/۱۲/۲۹)

فرآیند اعتبار سنجی متقاضیان

روش سنجش ریسک اعتباری

روش‌های کاهش ریسک اعتباری

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال ۹۸

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال ۹۷

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال ۹۶

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال ۹۵

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال ۹۴

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال ۹۳

معیارهای دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری

ساز و کارهای کنترل و پالایش ریسک اعتباری

نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن‌ در سال ۱۴۰۱

نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن‌ در سال ۹۷

نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن‌ در سال ۹۶

نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن‌ در سال ۹۵

نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن‌ در سال ۹۴

نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن‌ در سال ۹۳

سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مدیریت ریسک نقدینگی

واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۴۰۰/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۹/۱۲/۳۰)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۹/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۸/۱۲/۲۹)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۷/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۵/۱۲/۳۰)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۵/۰۹/۳۰)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۵/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۴/۰۹/۳۰)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۳/۱۲/۲۹)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۴۰۰/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۹/۱۲/۳۰)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۹/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۸/۱۲/۲۹)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۷/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۵/۱۲/۳۰)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۴/۱۲/۲۹)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۳/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۴۰۰/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۹/۱۲/۳۰)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۹/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۹/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۸/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۷/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۵/۱۲/۳۰)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۴/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۳/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۴۰۰/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۹/۱۲/۳۰)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۹/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۸/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۷/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۵/۱۲/۳۰)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۵/۰۹/۳۰)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۵/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۴/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی(۱۳۹۴/۰۹/۳۰)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۳/۱۲/۲۹)

برنامه تداوم فعالیت ریسک نقدینگی

روش سنجش ریسک نقدینگی در سال ۱۴۰۱

روش سنجش ریسک نقدینگی در سال ۹۷

روش سنجش ریسک نقدینگی در سال ۹۶

روش سنجش ریسک نقدینگی در سال ۹۵

روش سنجش ریسک نقدینگی در سال ۹۴

روش سنجش ریسک نقدینگی در سال ۹۳

برنامه مقابله با بحران

روش سنجش ریسک نقدینگی

ساز و کارهای کنترل و پالایش ریسک نقدینگی

برنامه تداوم فعالیت (ریسک‌های عملیاتی)

تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی

تمهیدات مقابله با بحران

روش سنجش ریسک عملیاتی

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی

ساز و کارهای کنترل و پالایش ریسک عملیاتی

سیاست ها و رویه های مدیریت ریسک بازار

روش سنجش ریسک بازار در سال ۹۷

روش سنجش ریسک بازار در سال ۹۶

روش سنجش ریسک بازار در سال ۹۵

روش سنجش ریسک بازار در سال ۹۴

روش سنجش ریسک بازار در سال ۹۳

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۴۰۰/۰۶/۳۱)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۹/۱۲/۳۰)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۹/۰۶/۳۱)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۸/۱۲/۲۹)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۵/۱۲/۳۰)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۴/۱۲/۲۹)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۳/۱۲/۲۹)

سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت انواع ریسک در دوره آتی

گزارش متضمن مقایسه عملکرد موسسه اعتباری در زمینه مدیریت انواع ریسک با سیاست‌ها و برنامه‌های ارائه شده در دوره قبل

نسبت‌های مقرر در ماده ۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات)

نسبت‌های مقرر در ماده ۱۰ تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات)

صورت‌جلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷

صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷

صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲

صورت‌جلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ مستند به بند ۳-ب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده سالانه صاحبان سهام برای افزایش سرمایه مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۵

صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده سالانه صاحبان سهام برای تایید هیات مدیره

صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده سالانه صاحبان سهام برای تایید اساسنامه

صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مسئولیت‌ها و اختیارات هیأت مدیره
مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر نحوه اداره، حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیأت‌مدیره می‌باشد. هیأت‌مدیره برای هرگونه اقدامی به ‌نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیار است؛ از قبیل تصویب آیین‌نامه‌های داخلی بانک، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد، تصویب بودجه سالانه بانک، تنظیم صورت‌های مالی سالانه، میان‌دوره‌ای و گزارش فعالیت هیأت‌مدیره در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه آن‌ها به بازرس و حسابرس، تعیین دارندگان امضای مجاز، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها، پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده و سایر وظایفی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتاً برعهده هیأت‌مدیره گذاشته شده است.
تبصره‌ـ هیأت مدیره باید آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است، به هیأت عامل بانک تفویض نماید.

غیراجرایی بودن اکثریت اعضای هیأت‌مدیره
اکثر اعضای هیأت‌مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک  بوده و نمی‌توانند هیچ گونه سمت مدیریتی, کارشناسی, مشاوره‌ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته‌های مذکور در ماده 80 را در بانک بپذیرند.

تعداد اعضای هیأت‌مدیره
هیأت‌مدیره‌ بانک متشکل از هفت نفر یا نه نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و همه آن‌ها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.
تبصره‌ـ مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره، نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت‌مدیره براساس اولویت اقدام می‌نماید.

ترتیبات عضویت در هیأت‌مدیره
ماده 59ـ انتخاب اعضای هیأت‌مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آن‌ها، منوط به تأیید صلاحیت حرفه‌ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده 60ـ در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اعضای هیأت‌مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عضو مذکور منفصل تلقی می‌گردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
ماده 61ـ مدیرعامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت‌مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران می‌رساند. سهامدارانی می‌توانند داوطلب عضویت در هیأت‌مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل 5 درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود، حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، به بانک ارسال دارند. مدیرعامل، نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده‌اند جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.
ماده 62ـ مدیرعامل بانک حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده 61 اعلام داوطلبی نموده‌اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست‌های بلاتصدی هیأت‌مدیره، جهت تأیید صلاحیت‌حرفه‌ای به بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، اعلام‌ می‌نماید.

شرایط اعضای هیأت‌مدیره
اعضای هیأت‌مدیره بانک صرفاً از میان اشخاص حقیقی انتخاب می‌شوند , باید از شرایط ذیل برخوردار باشند:
• تابعیت ایران (در مورد مدیرعامل، رییس هیأت‌مدیره و اکثریت هیأت‌مدیره)؛
• پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته‌شده در قانون اساسی؛
• دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داری؛
• دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود؛
• نداشتن سابقه محکومیت به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این‌که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛
• نداشتن محکومیت قطعی متضمن محرومیت در هیأت انتظامی بانک‌ها؛
• نداشتن سهم یا سمت در سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
• دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس و حداقل دو سوم اعضای هیأت‌مدیره؛
• قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛
• نداشتن بدهی غیرجاری به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیردولتی، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه؛
• نداشتن چک برگشتی رفع سوءاثرنشده؛
• دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

مدت مدیریت اعضای هیأت‌مدیره
مدت مدیریت اعضای هیأت‌مدیره بانک دو سال است. تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره بانک، برای دوره‌های بعدی با رعایت شرایط عضویت و تأیید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

مشخصات اعضای هیات عامل
مدیرعامل، قائم‌مقام و معاونین مدیرعامل، اعضای هیأت‌عامل بانک را تشکیل می‌دهند
 
حدود اختیارات و مسوولیت‌های هیات عامل
ماده 84ـ هیأت‌عامل در حدود آن دسته از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده و توسط هیأت مدیره به آن تفویض شده، دارای اختیار است؛ از قبیل موارد ذیل:
84-1- نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
84-2- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه‌شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضاییِ اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه‌شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضاییِ اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر؛
84-3- ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی‌ در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛
84-4- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به ‌نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز؛
84-5- دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک؛
84-6- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی؛
84-7- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 3 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات؛
84-8- به امانت‌‌گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها؛
84-9- به رهن‌گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً؛
84-10- اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره‌بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن؛
84-11- احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات؛
تبصره‌ـ اختیارات هیأت‌عامل در امور اجرایی منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و به هیچ وجه به اختیارات هیأت‌عامل در امور اجرایی به ترتیب مقرر در صدر ماده خللی وارد نمی‌سازد.
ماده 85ـ مدت تصدی و جبران خدمات و سایر شرایط استخدامی اعضای هیأت‌عامل و همچنین ترتیبات برگزاری جلسات هیأت‌عامل توسط هیأت‌مدیره تعیین می‌شود.
 
فرآیند انتخاب و شرایط عضویت در هیات عامل
اعضای هیات عامل باید به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند. ریاست هیأت‌عامل بانک با مدیرعامل است.
رییس‌ هیأت مدیره نمی‌تواند از میان اعضای موظف (اجرایی) هیأت مدیره انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در بانک داشته باشد.
انتخاب اعضای هیأت عامل بانک از میان اعضای هیأت مدیره مشروط به رعایت حکم مقرر در ماده ۵۷ مجاز است.


* با استناد به مصوبه جلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، جناب آقای دکتر مسعود سلطان زالی بگلو به عنوان معاون اعتبارات بانک انتخاب گردیدند.

* با استناد به مصوبه جلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸، آقای وحید آزمون به عنوان معاون امور شعب و تدارکات و پشتیبانی و همچنین آقای فرهاد فتحی پور به عنوان معاون امور بین الملل بانک انتخاب گردیدند.

* براساس تصمیمات مجمع‌عمومی فوق‌العاده بانک خاورمیانه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ مبنی بر افزایش سرمایه ده‌هزارمیلیارد ریال شرکت از محل سود انباشته، نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه 140030400901102762 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ثبت گردید. با ثبت رسمی این تصمیم، افزایش سرمایه بانک خاورمیانه از مبلغ  ۱۵٫۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۵٫۰۰۰ میلیارد ریال نهایی شد.

* با استناد به مصوبه جلسە هیات‌مدیرە مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷، آقایان غلامعلی کامیاب و امیرحسین امین آزاد، به عنوان رئیس و نایب رئیس هیات‌مدیره و آقایان پرویز عقیلی کرمانی و جواد جوادی به عنوان مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل انتخاب گردیدند.

* با استناد به مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ آقایان غلامعلی کامیاب، امیرحسین امین آزاد، پرویز عقیلی کرمانی، جواد جوادی، مجید صفریان، عبدالکریم قوامی‌فر، مسعود سلطان‌زالی بگلو به عنوان اعضای اصلی و آقایان علیرضا عدالت و مجید نورمحمدی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب گردیدند.  

* با استناد به مصوبه جلسە هیات‌مدیرە مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱، با توجه به فوت جناب آقای خسرو نایبی اهرنجانی، آقای علیرضا عدالت با کدملی ۰۰۳۱۰۸۳۶۷۶ (عضو علی‌البدل) به عنوان عضو اصلی هیات‌مدیره انتخاب گردید و آقایان سیدحسین سلیمی به عنوان رئیس هیات‌مدیره و پرویز خاکپور به عنوان نایب رئیس هیات‌مدیره انتخاب  گردیدند.

* با استناد به مصوبه جلسە هیات‌مدیرە مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ آقای مجید صفریان جایگزین آقای روزبه پیروز در ترکیب اعضای اصلی هیات‌مدیره بانک خاورمیانه گردید.

* بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده بانک خاورمیانه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ مبنی بر افزایش سرمایه ۵۰۰۰ میلیارد ریال شرکت از محل سود انباشته، نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۳۵۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ثبت گردید. با ثبت رسمی این تصمیم، افزایش سرمایه بانک خاورمیانه از مبلغ  ۱۰٫۰۰۰ میلیارد به مبلغ ۱۵٫۰۰۰ میلیارد ریال نهایی شد.

* با استناد به مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده بانک خاورمیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ افزایش سرمایه بانک خاورمیانه از مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰٫۰۰۰ میلیارد ریال نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۳۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ثبت گردید.

* با استناد به مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک خاورمیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ آقایان امیرحسین امین آزاد و جواد جوادی جایگزین آقایان امیر دادخواه و رضا سلطانزاده در ترکیب اعضا اصلی هیات‌مدیره بانک خاورمیانه گردیدند.

* افزایش سرمایه بانک خاورمیانه از مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۳۶۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ثبت گردید.

* افزایش سرمایه بانک خاورمیانه از مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۰۱۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ثبت گردید.

* افزایش سرمایه بانک خاورمیانه از مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۲۶۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ثبت گردید.


خسارت وارده ناشی از سرقت، اختلاس و حوادث غیر مترقبه

حدودا مبلغ ۱۴۴ میلیارد ریال بابت سواستفاده مالی کشف شده بانک در اواخر سال مالی ۱۳۹۶ می‌باشد که اقدامات حقوقی لازم جهت تعیین تکلیف و وصول کامل مطالبات در جریان است. ضمن افشای موضوع در صورت‌های مالی عملکرد سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، ذخیره لازم در حساب‌ها منظور شده است.


اطلاعات شعب بانک خاورمیانه (هر گونه افتتاح یا تعطیلی شعبه)

لیست شعب بانک خاورمیانه

* در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ شعبه ظفر بانک خاورمیانه به نشانی جدید: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از خیابان شهید دستگردی، نبش کوچه نور، شماره ۲ منتقل شد و با نام جدید شعبه آفریقا فعالیت می‌کند.
* در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹، شعبه دیجیتال بانک خاورمیانه افتتاح گردید. این شعبه به‌صورت غیرحضوری آماده خدمت رسانی به مشتریان گرامی می‌باشد.
* در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸، شعبه کرج بانک خاورمیانه به نشانی کرج، مهرویلا، خیابان درختی، مرکز خرید درختی، طبقه ۶، واحد ۵ انتقال یافت.
* در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸، شعبه کرمان بانک خاورمیانه تعطیل شد و ادامه فعالیت آن در شعبه شیراز ادامه دارد.
* در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ شعبه زعفرانیه بانک خاورمیانه به نشانی زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، مرکز خرید پالادیوم، بلوک ۱، طبقه نهم شمالی، شماره ۹۰۷ انتقال یافت.
* در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، شعبه دروس بانک خاورمیانه افتتاح گردید.
* در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۷، شعبه مونیخ بانک خاورمیانه در کشور آلمان افتتاح گردید.
* در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۷، شعبه اردبیل بانک خاورمیانه تعطیل شد و ادامه فعالیت آن در شعبه تبریز ادامه دارد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۴۰۱ معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۴۰۰ معادل دو و چهاردهم درصد (۲٫۴٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۹ معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۸ معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۷ معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۶ معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۵ معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ معادل دو و نیم درصد (۲٫۵٪) بوده است.

سقف نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی از تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۵ حداکثر معادل ۱۸ درصد می‌باشد.

چشم‌انداز بانک خاورمیانه به لحاظ عملیاتی برمحور بانکداری شرکتی به معنی بانک از یک سو و ترویج اعتماد، درست‌کاری و منطبق بودن فعالیت بانکی با آخرین استانداردهای مالی و حقوقی و بین‌المللی صنعت بانکداری متمرکز بوده است. ساعت‌ها مباحثه در ارگان‌های اجرایی بالادستی و بدنه بانک کمک کرد تا این چشم‌انداز هم برای مجموعه مدیریت ملاک‌های "صحیح" درحوزه تصمیم‌گیری رقم بزند و هم مسیر را برای سایر دپارتمان‌ها ومعاونت‌ها به‌روشنی ترسیم کرد. بدیهی است وجود یک چشم‌انداز قوی و معنی‌دار هم در تجهیز منابع بانک و هم در رویکرد عملیاتی ازجمله نحوه انتخاب پرسنل، نحوه سازماندهی شعب، الویت‌های مالی در استفاده از منابع بانکی و سپرده‌ها و شکل‌دهی با ساختار و چارت بانک بسیار موثر بوده است.
نقشه استراتژی بانک خاورمیانه تلاش داشته تا با استفاده ازچشم‌انداز اصلی، ماموریت بلندمدت خود را تبیین نماید. در این ارتباط هم سرمایه انسانی و هم سرمایه‌های اطلاعاتی و سازمانی ازجمله زیرساخت فناوری، ترکیب نیروی انسانی و مهارت‌های آنان و سبک‌های مدیریتی و تیم‌های مربوطه به عنوان اصلی‌ترین پشتوانه شکل‌دهی به فرآیندهای بانکداری شرکتی تلقی می‌گردند و خروجی ابن سازمان برای مشتریان و کلیه ذی‌نفعان آن چیزی باشد که در اسناد استراتژیک بانک بر آنها تاکید گردیده است.

مالی
مدیریت بانک به‌خوبی با تحلیل اوضاع و روندهای حاکم بر صنعت بانکداری به این واقعیت پی برده است که تاکید صرف بر درآمدهای سپرده‌ای می‌تواند ریسک بانک را در پایداری سود در بلند مدت در مخاطره قراردهد و به همین لحاظ ایجاد تنوع در پایه درآمدی و نوع محصولاتی که به بازار خدمات بانکی ارائه می‌شود باید دارای دو خصصیه باشد تنوع و ارزی بودن منشا درآمد و این خصلت دوم واقعیتی است که سمت گیری بانک را درسالهای اخیر به شدت از خود متاثر کرده است. ذی‌نفع اصلی این بخش از ساختار مالی نهایتا سهام‌داران بانک هستند که مهم‌ترین دغدغه آنها پایداری، تکرارپذیری سود و تحقق معیارهای مالی در سطحی بالاتر از متوسط صنعت بانکداری ایران است. نگاهی به صورت‌های مالی بانک از زمان تاسیس تاکنون تحقق این مهم را به خوبی به تصویر می‌کشد. برنامه رشد مالی بانک خاورمیانه یک برنامه رشد ارگانیک است و از زمان تاسیس تاکنون توسعه سایز مالی بانک با اتکا به منابع حاصل از سود عملیاتی  محقق گردیده است. توسعه ارتباطات مالی برون مرزی ازجمله شعبه مونیخ و دفاتر نمایندگی در منطقه در چند کشور برگزیده راه را برای این توسعه مالی هموار می‌کند و ارتباط ارگانیکی با اهداف یادشده دارد.

مشتریان
مشتریانِ هدف بانک خاورمیانه را گروهی تشکیل می‌دهند که ارائه خدمات به آنها بصورت مشاوره‌ای و حضوری، پشتیبانی مستمر نیازهای عملیاتی و غیره را در برمی‌گیرد. این اولویت در کل سازمان بانک خاورمیانه از شعبه تا واحدهای ستادی جاری است. این گروه از مشتریان بخش متنوعی از نیازها شامل قیمت‌گذاری دارایی‌ها، تامین مالی به روش‌های مختلف، تسهیلات سرمایه در گردش و بلندمدت، مبادلات ارزی خارجی، توسعه زیرساخت‌های مالی مربوط به کسب‌وکار، هر نوع تجدید ساختار مالی را به عنوان بسته نیاز خودشان نزد بانک می‌آورند و بانک نیز ساختار متناسب با این نیازها را در بستر چشم‌انداز اصلی خود فراهم کرده است. ازجمله معاونت‌ها و واحدهای ستادی که در این زمینه می‌توان به آنها اشاره کرد معاونت بین‌الملل و ارزی، معاونت اعتبارات و مدیریت عملیات اعتباری و مدیریت تامین سرمایه است. ساختار شعب بصورت مشتری‌ پایه طراحی و واحدهای ستادی پشتیبان واحدهای صف سازماندهی شده‌اند.

عملیات، سرمایه انسانی، فناوری اطلاعات
فعالیت در عرصه بانکداری در دنیای امروز فعالیتی برون‌گراست و بهترین نمود این واقعیت را در تحولاتی که در نگاه ما به نیروی انسانی و زیرساخت اطلاعاتی بانک عملیاتی ساخته‌ایم می‌توان مشاهده کرد. فناوری اطلاعات از دیدگاه استراتژی بانک خاورمیانه تنها یک زیرساخت دیجیتالی برای سرعت بخشیدن به امور نیست بلکه تمرکز خود را در سال‌های اخیر بر یافتن راه‌کارهایی در توسعه بازار مشتریان شرکتی گذاشته است، جذب مشتریان جدیدی که بتوانند در این بستر خدمات را با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر دریافت کنند هدف توسعه‌ای بانک بوده است. ساختار شرکت‌های زیرمجموعه بانک نیز به عنوان زنجیره ارزش‌زایی چنین هدفی را تعقیب می‌کند. جوان بودن ترکیب نیروی انسانی درکل و پایین بودن سن نیروی انسانی شرکت‌ها نسبت به متوسط صنعت، به منظور چابکی و انعطاف بیشتر در درک تحولات محیطی و درونی‌سازی این واقعیت‌ها بوده است.

استانداردهای حقوقی و قانونی
چشم‌انداز اصلی بانک با موضوع خلق اعتماد در جامعه بانکداری کشور گره خورده است. این هدف با استقرار مناسباتی به وجود آمده که بصورت سیستماتیک اعتماد سازمانی و پایدار را در درون و بیرون از بانک خلق کرده و برند خوشنام بانک خاورمیانه را آفریده است. ازجمله مهم‌ترین ابعاد این نوع اعتمادسازی می‌توان به استقرار استانداردهای مالی روزآمد مانند سیستم گزارشگری مالی بین المللی(IFRS)، استخدام حسابرس بین‌المللی(KPMG)، ایجاد یک واحد مدیریت ریسک کارآمد، استقرارعملیاتی معیارهای ضد پولشویی با نظارت مقامات عالی بانک، کمک به توسعه و عملیاتی‌سازی پروتکل‌های مربوط به FATF و استقرار آن در درون بانک، الزام به اجرای اصول و قواعد حرفه‌ای درمورد پرسنل بانک و همینطور تلاش روزانه درتطبیق با الزامات استانداردهای بازل و به ویژه جدیدترین نسخه آن اشاره کرد. بدیهی است بدون تلاش شبانه‌روزی در این محورها سخن گفتن از اعتمادسازی درنگاه مشتری درسطح شعار باقی می‌ماند.

محیط رقابتی
مدیران بانک با تحلیل صنعت بانکداری دردو سطح بین‌المللی و داخلی به این مسئه اشراف یافته‌اند که عملیات بانکی باید خدماتی را در مرکز توجه قرار دهد که لزوما بر سپرده‌ها به عنوان یک منبع سنتی تاکید ندارند. عملیاتی نظیر تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان رقیب سپرده بانکی، فعالیت‌های تامین سرمایه‌ای مانند انتشار اوراق بدهی و سهام برای شرکت‌های مستعد، قیمت‌گذاری ادغام و تحصیل، پذیرش شرکت‌ها در بازارهای سرمایه، مدیریت ثروت و خدمات مدیریت دارایی به مفهوم عام،د عملیات ارزی از نوع کاستودین به عنوان رابط مالی سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی و بازارهای مالی داخلی و نظایر آن. این نوع فعالیت‌ها از طریق ایجاد دپارتمان‌های داخلی در بانک و یا شرکت‌های زیرمجموعه عملی می‌شوند و قابلیت توسعه درسال‌های آتی را دارند و همان هدف توسعه پایه درآمدی و تنوع بخشی به رشد ارگانیک سود را پیگیری می‌کنند.

آموزش و توسعه کارکنان
با اعتقاد به نقش بی بدیل سرمایه انسانی در پیشرفت و تحقق اهداف بانک خاورمیانه، تمرکز بر جذب و آموزش مستعدترین دانش آموختگان دانشگاه های برتر کشور در کنار مدیران مجرب همواره از اولویتهای مدیریت سرمایه انسانی بوده است. در سال های اخیر علی رغم محدودیت های کرونایی تلاش شده است با رویکردهای مختلف از جمله فراهم نمودن بسترهای مناسب آموزش ها به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی)، خودآموزی و برگزاری آزمونهای حضوری و الکترونیکی، نیروی انسانی بانک در راستای تامین منافع همه ذینفعان توانمند شوند. بر اساس نیاز گروه های آموزشی بدو استخدام و ضمن خدمت، سالانه دوره های آموزشی مختلفی در زمینه های بانکداری، اعتباری، امنیت انتظامی و سایبری، مالی و حسابداری، عملیات ارزی، نرم افزارهای داخلی بانک، دستورالعملهای بانک مرکزی، حقوق بانکی، تطبیق و مبارزه با پولشویی، اقتصاد پول و بانکداری، ریسک، حسابرسی، بازرسی، مدیریتی و مهارت های نرم، برنامه ریزی و به اجرا گذاشته می شوند.
همچنین به منظور ترویج فرهنگ به اشتراک گذاری دانش، با بهره مندی از توانمندی همکاران خبره بانک خاورمیانه به عنوان مدرسین داخلی مجموعه آموزش های مرتبط با دستورالعمل های بانک مرکزی در حوزه های تطبیق و مبارزه با پولشویی، حاکمیت شرکتی، ریسک، بانکداری بین الملل برای همکاران بانک و دیگر سازمان های درخواست کننده (در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی) اجرا می شود.

طرح‌های مالکیت سهام کارکنان
به منظور فراهم نمودن شرایط مناسب برای نگهداشت نیروی انسانی و ارتقاء سطح روحیه و انگیزه و افزایش تعلق خاطر، بر اساس آئین نامه خرید و واگذاری سهام به کارکنان در بانک خاورمیانه به کارکنانی که حداقل سه سال تمام با بانک رابطه استخدامی تمام وقت داشته و از رفتار و خدمات آنان رضایت کامل حاصل باشد، تسهیلات خرید و واگذاری سهام اعطا می گردد. فرایند شناسایی کارکنان مشمول مطابق دستورالعمل اجرائی آئین نامه واگذاری سهام به کارکنان در مقاطع زمانی شش ماهه انجام می پذیرد. مشاوران و کارکنان ساعتی بانک مشمول آئین نامه مذکور نمی باشند.

خط مشی اخلاق حرفه ای
بیانیه فرهنگ و ارزش‌های سازمانی و سلامت مالی
منشور اخلاق و رفتار حرفه ای
تعهدنامه عدم افشای اطلاعات
پیمان‌نامه بانک خاورمیانه