سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ریالی


سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار (ریالی ـ ارزی)

سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار (ریالی ـ ارزی)

حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌ای است که صاحب حساب برای مدت زمان معین وجوه خود را نزد بانک سپرده می‌گذارند.

نوع سپرده سرمایه‌گذاری
نرخ سود (درصد)
سپرده کوتاه‌‌‌‌مدت ۸
سپرده کوتاه‌مدت ویژه ۳ ماهه ۱۲
سپرده کوتاه‌مدت ویژه ۶ ماهه ۱۴
سپرده بلندمدت ۱ ساله ۱۶
سپرده بلندمدت ۲ ساله ۱۸

به این نوع حساب‌ها نیز بر اساس ضوابط زیر سود پرداخت می‌شود. به دارندگان این سپرده‌ها برگه سپرده واگذار می‌شود که مشخصات سپرده از جمله مبلغ سپرده در آن قید گردیده است.

ضوابط و مقررات افتتاح حساب مدت دار

 • حداقل موجودی برای افتتاح حساب و تعلق سود به سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت ۱ ساله ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.
 • بانک پرداخت اصل سپرده را به مشتری تضمین می‌کند.
 • سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای حداقل مانده ماهانه محاسبه می‌شود و شرط تعلق سود، گذشت حداقل ۳۰ روز از تاریخ افتتاح یا تمدید سپرده می‌شود.
 • سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت در سررسید برای مدتی مشابه مدت اولیه مطابق با آخرین نرخ سود علی الحساب ابلاغی بانک مرکزی تمدید و سپرده جدید تلقی می‌شود.
 • سپرده‌گذار باید در صورت مفقود یا سرقت شدن برگه سپرده مراتب را در اولین فرصت به صورت کتبی به بانک اطلاع دهد.

شرایط لازم برای افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری

 • داشتن حداقل ۱۸ سال تمام برای افرادی که برای افتتاح حساب اقدام می‌کنند.
 • در صورت صغیر بودن شخص، فقط پدر یا قیم قانونی او می‌تواند برای او حساب سرمایه‌گذاری افتتاح نماید.
 • در صورتی که پدر یا قیم قانونی برای فرزند صغیر خود حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت ویژه افتتاح نماید، حق برداشت از حساب تا قبل از ۱۸ سالگی فرزند، بر عهده پدر یا قیم قانونی و بعد از ۱۸ سالگی فقط صاحب‌حساب حق برداشت از حساب را خواهد داشت.
 • هر شخص می‌تواند به صورت قانونی به دیگری وکالت دهد تا از طرف او افتتاح حساب نماید.
 • مادر می‌تواند برای فرزند صغیر خود افتتاح حساب نماید. در این صورت مادر و هیچ شخص دیگری حق برداشت از حساب را ندارد. تا زمانی که صاحب حساب به سن بلوغ (۱۸ سالگی) برسد حق برداشت از حساب را خواهد داشت. سایر ضوابط و مقررات حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد.

مدارک لازم برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری

 • کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار برای افراد بالغ
 • ارائه وکالتنامه رسمی برای شخصی که به نام دیگری افتتاح حساب می‌کند.
 • ارائه مدارک مربوط به پدر، مادر یا قیم قانونی شخص صغیر
 • تکمیل فرم‌های مربوطه در بانک
 • ارائه اساسنامه، روزنامه رسمی ثبت و آخرین تغییرات هیئت مدیره (برای شرکت‌ها)
 • ارائه کارت ملی و شناسنامه هیئت مدیره و مدیرانی که دارای حق امضاء هستند (برای شرکت‌ها)