ارزیابی داخلی بر اساس روش SREP


srep

بانک خاورمیانه خود را متعهد کرده است که علاوه بر مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا، رهنمودهای بازل در مورد رویه‌های ارزیابی داخلی را متناسب با شرایط داخلی خود پیاده سازی نماید. در این راستا دستورالعمل‌های جامع چهارگانه مدیریت ریسک (از جمله ریسک های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار) بر اساس استانداردSREP10منتشر شده توسط نهاد قانون‌گذاری بانک‌های اروپایی11،تهیه و تنظیم گردیده است. تمرکز استاندارد مذکور بر بهینه سازی پورتفوی دارایی‌های بانک بر مبنای ریسک بوده و سیستم گزارش‌دهی و پایش ریسک‌ها را بر اساس سطوح مختلف مدیریتی تنظیم می‌نماید. بر اساس این استاندارد رویه‌های زیر اجرا می‌گردد:

  • ارزیابی مدل کسب‌ و کار بانک به صورت مداوم
  • ارزیابی حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک بانک
  • ارزیابی ریسک‌های سرمایه بانک ناشی از عملیات اعتباری ، عملیات بازار، ریسک‌های عملیاتی و ریسک نرخ سود بر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک، همچنین استفاده از فرآیند نظارت ICAAP به منظور تعیین میزان سرمایه پایه مورد نیاز.
  • ارزیابی ریسک نقدینگی بانک ناشی از ریسک نقدینگی کوتاه مدت و پایداری منابع، همراه با استفاده از فرآیند نظارت ILAAP به منظور تعیین سپر نقدینگی لازم.

10Supervisory Review and Evaluation Process

11European Banking Authority (EBA)