کلیات مدیریت ریسک

کلیات مدیریت ریسک


چکیده نسبت های مهم ریسک در پایان سال مالی ۹8

مدیریت ریسک کارا بخش جدایی ناپذیر در مدل کسب و کار بانک خاورمیانه است و در بلندمدت کمک شایانی به موفقیت سازمان می نماید. از همین رو بانک اقدام به تهیه و تدوین چارچوب سیاست ها و رویه های جامع جهت شناسایی، ارزیابی، پایش و در نهایت کنترل تمام ریسک های قابل توجه در سازمان نموده است. اهداف واحد مدیریت ریسک در تدوین و نظارت بر چارچوب فوق عبارتند از سودآوری دراز مدت بر مبنای کسب و کار محتاطانه و ایجاد قابلیت کشف مداوم ریسک ها و کاهش زیان های ناشی از ریسک ها. در سال گذشته بانک در راستای استراتژی بانکداری شرکتی خود تامین مالی سرمایه در گردش و سایر نیاز های مالی بنگاه های اقتصادی و صاحبان مشاغل را ادامه داد. حاکمیت شرکتی قوی، ضوابط محتاطانه در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات ، هزینه های عملیاتی پایین، به همراه نیروی انسانی متخصص، سبب شده است تا بانک خاورمیانه جایگاه خود را به عنوان یک بانک پیشرو و پربازده تثبیت نماید.

در سال گذشته بانک در راستای استراتژی بانکداری شرکتی خود تامین مالی سرمایه در گردش و سایر نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان مشاغل را ادامه داد. حاکمیت شرکتی قوی، ضوابط محتاطانه در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات ، هزینه‌های عملیاتی پایین، به همراه نیروی انسانی متخصص، سبب شده است تا بانک خاورمیانه جایگاه خود را به عنوان یک بانک پیشرو و پربازده تثبیت نماید.

pdf یادداشت 2-7-3-48 صورت های مالی
pdfبر اساس گزارش افشای سرمایه نظارتی طبق رکن 3 بازل1
pdfیادداشت 2-5-4-48 صورت های مالی
pdfبر اساس گزارش افشای نسبت پوشش نقدینگی طبق رکن 3 بازل 2


1Pillar 3 Regulatory Capital Disclosure

2Pillar 3 Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure