مدیریت ریسک

مدیریت ریسک


چکیده نسبت های مهم ریسک در پایان سال مالی ۹۷

مدیریت ریسک کارا بخش جدایی‌ناپذیر در مدل کسب و کار بانک خاورمیانه است و در بلندمدت کمک شایانی به موفقیت سازمان می‌نماید. از همین رو بانک اقدام به تهیه و تدوین چارچوب سیاست ها و رویه های جامع جهت شناسایی، ارزیابی، پایش و در نهایت کنترل تمام ریسک‌های قابل توجه در سازمان نموده است. اهداف واحد مدیریت ریسک در تدوین و نظارت بر چارچوب فوق عبارتند از سودآوری دراز مدت بر مبنای کسب و کار محتاطانه و ایجاد قابلیت کشف مداوم ریسک ها و کاهش زیان های ناشی از ریسک ها.

در سال گذشته بانک در راستای استراتژی بانکداری شرکتی خود تامین مالی سرمایه در گردش و سایر نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان مشاغل را ادامه داد. حاکمیت شرکتی قوی، ضوابط محتاطانه در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات ، هزینه‌های عملیاتی پایین، به همراه نیروی انسانی متخصص، سبب شده است تا بانک خاورمیانه جایگاه خود را به عنوان یک بانک پیشرو و پربازده تثبیت نماید.

pdf بر اساس ارائه شفافیت سرمایه نظارتی مطابق با پایه ۳
pdf بر اساس شفافیت نسبت نقدینگی (LCR) مطابق با پایه ۳ بازل
pdfگزارش مدیریت ریسک سال ۹۷