کلیات مدیریت ریسک


کلیات مدیریت ریسک

چکیده نسبت‌های مهم ریسک در پایان سال مالی 1400

مدیریت ریسک در بانک خاورمیانه

مدیریت ریسک کارا بخش جدایی ناپذیر در مدل کسب و کار بانک خاورمیانه است و در درازمدت کمک شایانی به موفقیت سازمان می‌نماید. از همین رو بانک اقدام به تهیه و تدوین چارچوب سیاست‌ها و رویه‌های جامع جهت شناسایی، ارزیابی، پایش و در نهایت کنترل تمام ریسک‌های قابل توجه در سازمان نموده است. اهداف واحد مدیریت ریسک در تدوین و نظارت بر چارچوب فوق عبارتند از سودآوری درازمدت بر مبنای کسب و کار محتاطانه و ایجاد قابلیت کشف مداوم ریسک‌ها و کاهش زیان‌های ناشی از ریسک‌ها.

در سال گذشته بانک در راستای استراتژی بانکداری شرکتی خود تامین مالی سرمایه در گردش و سایر نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان مشاغل را ادامه داد. حاکمیت شرکتی قوی، ضوابط محتاطانه در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، هزینه‌های عملیاتی پایین، به همراه نیروی انسانی متخصص، سبب شده است تا بانک خاورمیانه جایگاه خود را به عنوان یک بانک پیشرو و پربازده تثبیت نماید.

یادداشت 2-7-3-49 صورت های مالی.

بر اساس گزارش افشای سرمایه نظارتی طبق رکن 3 بازل1

یادداشت 2-5-4-49 صورت های مالی.

بر اساس گزارش افشای نسبت پوشش نقدینگی طبق رکن 3 بازل2


1Pillar 3 Regulatory Capital Disclosure

2Pillar 3 Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure