کلیات مدیریت ریسک


کلیات مدیریت ریسک

چکیده نسبت های مهم ریسک در پایان سال مالی 99

مدیریت ریسک کارا بخش جدایی ناپذیر در مدل کسب و کار بانک خاورمیانه است و در درازمدت کمک شایانی به موفقیت سازمان می نماید. از همین رو بانک اقدام به تهیه و تدوین چارچوب سیاست ها و رویه های جامع جهت شناسایی، ارزیابی، پایش و در نهایت کنترل تمام ریسک های قابل توجه در سازمان نموده است. اهداف واحد مدیریت ریسک در تدوین و نظارت بر چارچوب فوق عبارتند از سودآوری درازمدت بر مبنای کسب و کار محتاطانه و ایجاد قابلیت کشف مداوم ریسک ها و کاهش زیان‌های ناشی از ریسک‌ها.

در سال گذشته بانک در راستای استراتژی بانکداری شرکتی خود تامین مالی سرمایه در گردش و سایر نیاز های مالی بنگاه های اقتصادی و صاحبان مشاغل را ادامه داد. حاکمیت شرکتی قوی، ضوابط محتاطانه در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، هزینه‌های عملیاتی پایین، به همراه نیروی انسانی متخصص، سبب شده است تا بانک خاورمیانه جایگاه خود را به عنوان یک بانک پیشرو و پر بازده تثبیت نماید.

یادداشت 2-7-3-48 صورت های مالی

بر اساس ارائه شفافیت سرمایه نظارتی مطابق با پایه ۳1

یادداشت 2-5-4-48 صورت های مالی

بر اساس شفافیت نسبت نقدینگی (LCR) مطابق با پایه ۳ بازل2


1Pillar 3 Regulatory Capital Disclosure

2Pillar 3 Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure