ظرفیت ریسک پذیری


ظرفیت ریسک

سرمایه اقتصادی سرمایه ای است که بانک برای پوشش زیان های غیر منتظره خود در نظر میگیرد. بانک می بایست همواره به میزان کافی سرمایه اقتصادی جهت پوشش ریسک های خود داشته باشد و هدف از تعیین ظرفیت ریسک پذیری کسب اطمینان از داشتن کافی سرمایه اقتصادی است. تعیین ظرفیت ریسک پذیری شامل سه مرحله می باشد:

  1. محاسبه پتانسیل ظرفیت ریسک پذیری
  2. برنامه ریزی جهت تخصیص سرمایه با توجه به ظرفیت ها
  3. نظارت بر میزان انطباق با ظرفیت ریسک پذیری و گزارش دهی آن