اشتهای ریسک


اشتهای ریسک

اشتهای ریسک بیانگر میزان ریسکی است که بانک حاضر به قبول آن جهت نیل به اهداف کسب و کار خود می باشد. ریسک های اساسی شامل ریسک‌های اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسکهای عملیاتی، ریسک‌های بازار ( شامل ریسک تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز) و ریسک شهرت می باشد.

چارچوب اشتهای ریسک محدودیت هایی را با توجه به وضعیت کفایت سرمایه، کفایت نقدینگی و ریسک‌های تمرکز، اعمال می‌کند. هدف نهایی این سند کاهش نوسانات در درآمد بانک و حصول اطمینان از داشتن ساختار سرمایه ای و نقدینگی قوی در چرخه های اقتصادی و حفظ شهرت بانک می باشد.

سند چارچوب اشتهای ریسک به طور سالانه توسط هیئت مدیره و با کمک واحد مدیریت ریسک مورد بازبینی قرار می گیرد. حصول اطمینان از اجرایی شدن این سند بر عهده هیئت مدیره می باشد.

محدودیت های در نظر گرفته شده در سند اشتهای ریسک بانک خاورمیانه در جدول زیر ارائه گردیده است.

جدول 1 - محدودیت های کلیدی ریسک

شاخص

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نسبت کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی به بخش رکن 3 سرمایه نظارتی طبق بازل 3 مراجعه نمایید.

جهت اطلاع از وضعیت ریسک نقدینگی به بخش رکن 3 نسبت پوشش نقدینگی (LCR) مراجعه نمایید.


12Economic Capital

* بدون لحاظ اصل منابع و مصارف ناشی از بند "ل" تبصره 2 قانون بودجه سال 94

حداقل رتبه اعتباری اوراق بهادر شرکتی باید بیش از(AA)باشد13