تعهدات

تعهدات


تعهدات

بانک خاورمیانه به منظور تسهیل و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و همچنین کارسازی امور متقاضیان خود در دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع اقدام به صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی حسب اعلام کارفرما و درخواست مشتری می‌نماید.
همچنین بانک خاورمیانه به منظور تضمین برای ایفای تعهدات خریدار به فروشنده خارجی اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می‌نماید.

● ضمانت‌نامه‌های داخلی
● ضمانت‌نامه‌های ارزی
● اعتبارات اسنادی (داخلی ـ ریالی)
اعتبارات اسنادی (ارزی ـ ریالی)
● حواله‌های ارزی
● بروات اسنادی
 اوراق بدهی
● حساب امین