تعهدات
تعهدات

بانک خاورمیانه، به منظور تسهیل و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و همچنین کارسازی امور متقاضیان خود در دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع اقدام به صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی حسب اعلام کارفرما و درخواست مشتری می‌نماید. همچنین بانک خاورمیانه به منظور تضمین برای ایفای تعهدات خریدار به فروشنده خارجی اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می‌نماید.