اعتبارات اسنادی ریـالی


اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریـالی

در راستای تسهیل مبادلات تجاری داخلی، این بانک آمادگی افتتاح اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی در چهارچوب مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی، نشریه شماره ۶۰۰۰ اتاق بازرگانی بین‌المللی، را به تقاضای مشتریان خود دارد این گونه اعتبارات می‌تواند به صورت دیداری و یا مدت‌دار، تایید‌ شده/تایید نشده مفتوح گردند.
لازم به ذکر است مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی ریالی، حسب هدف متقاضی از درخواست گشایش اعتبار (تامین و یا عدم تامین مالی) و توافق به عمل آمده مشتریان محترم با بانک می‌تواند در قالب عقد جعاله، مرابحه و یا استثنا (نقد و یا نسیه) قرار گیرد.