ضمانت‌نامه‌های ریالی


ضمانت‌نامه‌های داخلی

بانک خاورمیانه به منظور کاهش ریسک طرفین معاملات تجاری و تسهیل و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و همچنین انجام بهینه امور متقاضیان خود، اقدام به صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی بانکی با رعایت مقررات مربوطه برای اشخاص حقیقی و حقوقی می‌نماید.

ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده

کارفرمایانی که انجام پروژه یا تدارک خرید یا فروش کالایی را به مناقصه یا مزایده می‌گذارند به منظور حصول اطمینان از انجام تعهدات شرکت‌کنندگان در مناقصه یا مزایده از آنها می‌خواهند که ضمانت‌نامه‌ای به نفع کارفرما به همراه پیشنهاد خود ارائه دهند این گونه ضمانت‌نامه‌ها در صورت قصور برنده مزایده و یا مناقصه در انجام تعهدات خود (عدم انعقاد قرارداد، عدم انجام و یا تدارک خرید و فروش در قیمت پیشنهادی و یا عدم ارائه ضمانت‌نامه حسن انجام کار) بابت جبران ریسک قصور ضمانت‌خواه از بانک قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ضمانت‌نامه حسن انجام کار

به منظور ارائه تامین در مقابل هرگونه ادعای خریدار/ کارفرما در مقابل فروشنده/ پیمانکار ناشی از قصور وی در حمل و یا انجام خدمت به نحو مقتضی وفق قرارداد فی مابین، بنا به درخواست مشتری (فروشنده/ پیمانکار) به نفع خریدار/کارفرما صادر می‌گردد.

ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت

به منظورارائه تامین در مقابل هرگونه ادعای خریدار/ کارفرما در مقابل فروشنده/ پیمانکار بابت بازپرداخت وجه پیش پرداخت شده در صورت قصور فروشنده/ پیمانکار در تعهدات قراردادی خود و حمل صحیح کالا / انجام کامل خدمت و کار، توسط بانک‌ها به درخواست مشتریان بانک صادر می‌گردد.

ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان

در قراردادهای پیمان‌کاری و خدماتی، کسر وجه‌الضمان توسط کارفرما از هر صورت وضعیت ارائه شده توسط پیمانکار لحاظ می‌گردد. در شرایطی که پیمانکار به جهت نیاز نقدینگی خواهان اخذ وجه صورت وضعیت بدون کسر وجه‌الضمان می‌باشد. کارفرما بابت استرداد کسور وجه‌الضمان فوق و اخذ تامین کافی از پیمانکار، ضمانت‌نامه بانکی استرداد کسور وجه‌الضمان را مطالبه می‌نماید که بانک خاورمیانه در این زمینه نیز نسبت به صدور ضمانت‌‎نامه اقدام می‌نماید.

ضمانت­‌نامه تعهد پرداخت

به موجب این ضمانت‌نامه، بانک پرداخت بدهی یک متقاضی از انجام معامله یا کاری مشخص را تعهد می‌نماید و اگر بدهکار بدهی خود را به موقع به طلبکار پرداخت نکند، طلبکار می‌تواند مطالبات خود را به مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه از بانک دریافت نماید.

ضمانت­‌نامه گمرکی

ضمانت‌نامه گمرکی به منظور ترخیص کالا از گمرکات کشور و به نفع گمرک بابت حقوق و عوارض کالای وارداتی به تقاضای مشتریان از طرف بانک صادر می‌گردد. در صورت تامین و یا عدم تامین وجه ضمانت‌نامه از طرف متقاضی، بانک موظف است در سررسید ضمانت‌نامه، وجه ضمانت‌نامه را به حساب تعیین شده از طرف گمرک واریز نماید.