ضمانت‌نامه‌های ارزی


ضمانت‌نامه‌های ارزی

این سند موجب ضمانت بانک بر انجام تعهدات اشخاص حقیقی و یا حقوقی در ارتباط با موضوع قراردادهای منعقده ایشان با سایرین می‌باشد. بنابراین در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از سوی اشخاص(بنا به اعلام ذینفع)، بانک ملزم به پرداخت وجه ضمانت‌نامه به حساب ذینفع می‌باشد.

بانک خاورمیانه با هدف کاهش یا پوشش ریسک طرفین معاملات تجاری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و بین‌المللی مشتریان خود ضمن رعایت تمامی قوانین بین‌المللی و شرایط و ضوابط بانک مرکزی ایران اقدام به صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی از جمله شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه‌الضمان می‌نماید.

روند اجرایی صدور ضمانت‌نامه‌ها:

  • اخذ مصوبه اعتباری مربوطه
  • اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مکاتبه با امور بین‌الملل
  • تکمیل فرم های صدور ضمانت‌نامه ارزی و ارائه مدارک، قراردادها و مجوزهای مربوطه توسط متقاضی صدور ضمانت‌نامه
  • احراز شرایط مصوبه اعتباری و ارائه وثایق
  • صدور ضمانت‌نامه و تحویل آن به ذینفع
  • اصلاح یا تمدید مدت ضمانت‌نامه حسب درخواست ذینفع
  • پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه بر اساس شرایط مندرج در متن ضمانت‌نامه
  • ابطال ضمانت‌نامه حسب درخواست ذینفع (در صورت عدم تمدید، ضمانت‌نامه در زمان سررسید ابطال می‌گردد.)
  • آزادسازی وثایق و تسویه مالی با طرف ذیربط