گزارش‌ها و صورت‌های مالی

گزارش‌ها و صورت‌های مالی


هدف از تهیه صورت‎‌های مالی یا گزارش‌‎های مالی عبارت است از بازنمایی اطلاعات خلاصه‌‎شده و طبقه‌بندی‌‎شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری، به گونه‌ای که برای طیف گسترده‌‎ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شوند.

• گزارش سالانه

● گزارش سالانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
● گزارش سالانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

● گزارش سالانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
● گزارش سالانه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
● گزارش سالانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴
● گزارش سالانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
● گزارش سالانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲
● گزارش سالانه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱• گزارش‌های مالی میان دوره‌ای

● صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
● صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (حسابرسی نشده) برای دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
● صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (حسابرسی نشده) برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸
● صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
● صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (حسابرسی نشده) برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
● صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (حسابرسی نشده) برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷
● صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
● صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (حسابرسی نشده) برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
● صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (حسابرسی نشده) برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶
● صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
● صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
● صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵
● صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1395
● صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1395
● صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی نشده) برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1394
● صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1394
● صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1393
● صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1394
● صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1393
● صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1393• صورت‌های مالی تلفیقی

● صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
● صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
● صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
● صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
● صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
● صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴
● صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
● صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲
● صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره مالی 5 ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱• گزارش هیات‌مدیره به مجمع

● گزارش فعالیت هیات‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
● گزارش فعالیت هیات‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
● گزارش فعالیت هیات‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
● گزارش فعالیت هیات‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
● گزارش فعالیت هیات‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴
● گزارش فعالیت هیات‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
● گزارش فعالیت هیات‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲
● گزارش فعالیت هیات‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱• پیش بینی درآمد هر سهم

● پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 (حسابرسی شده)
● پیش بینی درآمد هر سهم بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 (حسابرسی شده)