گزارش‌ها و صورت‌های مالی


گزارش‌ها و صورت‌های مالی

هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی عبارت است از بازنمایی اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به گونه ای که برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان صورت های مالی دراتخاذ تصمیات اقتصادی مفید واقع شوند.

گزارش سالانه

گزارش‌های مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی تلفیقی

گزارش هیات‌مدیره به مجمع

پیش بینی درآمد هر سهم