تسهیلات

تسهیلات


تسهیلات

بانک خاورمیانه در راستای پیاده‌سازی بانکداری شرکتی علاوه بر ارائه تسهیلات عمومی به فعالان اقتصادی، با استفاده از نیروهای متخصص خود، مجموعه‌ای از تسهیلات را بر اساس نیازمندی‌های هر یک از مشتریان شرکتی خود طراحی و ارائه می‌نماید. اهمیت به نیازها و شرایط مشتریان از مهمترین مواردی است که بانک خاورمیانه در ارتباط با مشتریان خود مد نظر قرار خواهد داد و بر اساس آن اقدام به تأمین مالی کوتاه مدت (حداکثر یکسال) و تأمین مالی بلند مدت (بیش از یکسال) و تسهیلات سندیکایی مشتریان می‌نماید.

مراحل مورد نظر عبارتند از:

  • دریافت درخواست کتبی مشتری
  • بررسی درخواست و مدارک و مستندات مربوطه و ارائه پیشنهاد به ارکان اعتباری
  • ابلاغ مصوبه اعتباری به مشتری
  • اخذ وثایق و انعقاد قرارداد
  • ایجاد بدهی یا تعهد برای مشتری