ضمانت‌نامه‌های ارزی

ضمانت‌نامه‌های ارزی


ضمانت‌نامه‌های ارزی

بانک خاورمیانه به منظور کاهش ریسک طرفین معاملات تجاری و تسهیل و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و بین‌المللی مشتریان خود، اقدام به صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌نماید. در این راستا صدور و ابلاغ انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی مستقیم و متقابل(شرکت در مناقصه ، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان) مورد نیاز مشتریان این بانک در هر بخش در چهارچوب " آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهر نویسی از طرف بانک‌ها " مصوب بانک مرکزی و منطبق بر مقررات متحدالشکل ضمانت نامه‌‎ها (URDG758) صادر، تمدید و یا ابطال می‌گردد.
شعبه مونیخ بانک خاورمیانه که از ژانویه ۲۰۱۹ فعالیت خود را در اروپا آغاز کرده امکان فعالیت مشابه کارگزاران خارجی این بانک را در نقش صادرکننده ضمانت‌نامه متقابل در زمینه فعالیت‌های انسان دوستانه را دارد.

روند اجرایی صدور ضمانت‌نامه‌ها:

● مراجعه مشتری با امور اعتبارات بانک جهت اخذ حد مصوبه اعتباری

● مکاتبه با امور بین‌الملل جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی (در صورت لزوم)

●  تکمیل فرم‌های صدور ضمانت‌نامه ارزی و ارائه مدارک و قراردادها و مجوزهای مرتبط با موضوع

● مراجعه به عملیات اعتباری جهت احراز شرایط مصوبه اعتباری

● صدور ضمانت‌نامه و تحویل آن به ذینفع

● تمدید مدت ضمانت‌نامه حسب درخواست ذینفع

● پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه براساس شرایط مندرج در متن ضمانت‌نامه حسب درخواست ذینفع

● ابطال ضمانت‌نامه حسب درخواست ذینفع ( درصورتی که ذینفع اقدام به تمدید ضمانت‌نامه ننماید ضمانت‌نامه در زمان سررسید ابطال می‌گردد.)

● آزادسازی وثایق