بروات اسنادی


بروات اسنادی

پرداخت‌های بین‌المللی در بانک خاورمیانه بر اساس نیاز کسب‌و‌کار شما و با رعایت قوانین و طبق آخرین دستورالعمل‌های بانک مرکزی ایران صورت می‌پذیرد. واردات کالا و خدمات از طریق ثبت سفارش بروات اسنادی دیداری و یا مدت دار در چارچوب قوانین و مقررات ارزی و پس از طی مراحل تایید و کسب مجوزهای مربوطه از سوی بانک مرکزی توسط بانک خاورمیانه صورت می‌پذیرد. ارسال اسناد صادراتی علاوه بر روش دریافت اعتبار اسنادی صادراتی از فروشنده با روش برات اسنادی نیز امکان پذیر است. سند مالی برات از جانب فروشنده ( بستانکار) به همراه سایر اسناد مربوطه صادر و در صورت تایید آن، خریدار (بدهکار) متعهد به پرداخت وجه برات در سررسید معین می‌گردد. از نظر نوع تعهد و روند کسب‌وکار و توافق بین خریدار و فروشنده قبولی بروات اسنادی به دو صورت مدت دار و دیداری صورت می‌گیرد.