محاسبه سود سپرده بانکی


اسپن عنوان ماه انتخاب شده اسپن عنوان سپرده انتخاب شده

مبلغ مورد نظر برای سپرده گذاری ریال
سپرده مورد نظر را انتخاب نمایید
نرخ سود علی الحساب درصد
سود سپرده در روز ریال
سود سپرده در ماه ریال
سود سپرده در سال ریال

محاسبه سود بانکی

در حال حاضر طبق مقررات بانکی مرکزی، سود سپرده بانکی بر اساس نوع سپرده (کوتاه‌مدت و بلندمدت) تعیین می‌شود. بر این اساس برای هر سپرده در بانک خاورمیانه، سودهای زیر در نظر گرفته شده است:

سود سپرده بانکی کوتاه‌مدت: 8 درصد

سود سپرده بانکی کوتاه‌مدت ویژه 3 ماه: 12 درصد

سود سپرده بانکی کوتاه‌مدت ویژه 6 ماه: 14 درصد

سود سپرده بانکی بلندمدت یک‌ساله: 16 درصد

سود سپرده بانکی بلندمدت دوساله: 18 درصد

همچنین بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی، نرخ سود بانکی به صورت ماه شمار محاسبه می‌شود بدین صورت که کمترین میزان موجودی حساب مشتریان در طول ۳۰ روز مبنای محاسبه‌ سود ماه شمار است.