ســامانه یکپارچه مدیریت اعتبارات

ســامانه یکپارچه مدیریت اعتبارات


سامانه مدیریت اعتبارات

بانک خاورمیانه به منظور ســاماندهی، تسهیل و تسریع ارتباط مشتریان با بانک و در راســتای افزایش بهره وری و شفاف ســازی فرآیندهای اعتباری مشتریان اقدام به ارائه ســامانه یکپارچه مدیریت اعتبارات (CARM) نموده اســت. این سامانه از نخستین تعامل مشتریان با بانک در اختیار آن ها بوده و سپس در ثبت و انتقال اطلاعات و مســتندات پرونده اعتباری به کار گرفته می شود و پس از طی مراحل اعتبارســنجی و تصویب حدود اعتباری در حوزه عملیات روزانه به منظور اخذ، بروز رسانی و پایش تسهیلات و تعهدات و نیز اخذ اطلاعات عملیاتی حساب های مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. بدین ترتیب هرگونه محدودیت زمانی و جغرافیایی در ارتباط بانک با مشتریان و همچنین محدودیتهای نظارتی در پایش مستمر حساب ها، تسهیلات و تعهدات آن ها در قالب خدمات متنوع این سامانه پوشش داده می شود.

از خدمات ارائه شده در سامانه (CARM) که در راستای تسهیل روابط در ثبت و انتقال اطلاعات ایجاد شده است ، قراردادهای الکترونیکی می باشد ، مشتریان می توانند پس از تشکیل پرونده و دریافت مصوبه ، از طریق سامانه، درخواست اعتباری خود را جهت اخذ تسهیلات و یا تعهدات ریالی به صورت الکترونیک ثبت نموده و پس از بررسی به صورت آنلاین توسط واحد اجرایی(عملیات اعتباری) ، در صورت تایید ، قرار دادهای الکترونیک تسهیلات یا تعهدات تولید شده را دریافت نمایند . از مزایای این امر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • بررسی مدارک ارسال شده ی مشتریان به صورت الکترونیک از طریق سامانه توسط کارشناسان اجرایی و ثبت کاستی ها در صورت وجود جهت اطلاع رسانی به مشتری
  • جلوگیری از رفت و آمد مکرر مشتریان جهت تکمیل نواقص درخواست خود
  • تسریع انجام امور بانکی ،کاهش اتلاف وقت و افزایش بازدهی
  • امکان مشاهده کلیه سوابق درخواستها و روند پیگیری آنها در کارتابل مشتریان بدون نیاز به حضور در بانک