ســامانه یکپارچه مدیریت اعتبارات


سامانه مدیریت اعتبارات

بانک خاورمیانه به منظور ســاماندهی، تسهیل و تسریع ارتباط مشتریان با بانک و در راســتای افزایش بهره‌وری و شفاف ســازی فرآیندهای اعتباری مشتریان اقدام به ارائه ســامانه یکپارچه مدیریت اعتبارات (CARM) نموده اســت. این سامانه از نخستین تعامل مشتریان با بانک در اختیار آن‌ها بوده و سپس در ثبت و انتقال اطلاعات و مســتندات پرونده اعتباری به کار گرفته می‌شود و پس از طی مراحل اعتبارســنجی و تصویب حدود اعتباری در حوزه عملیات روزانه به منظور اخذ، بروز رسانی و پایش تسهیلات و تعهدات و نیز اخذ اطلاعات عملیاتی حساب‌های مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین ترتیب هرگونه محدودیت زمانی و جغرافیایی در ارتباط بانک با مشتریان و همچنین محدودیت‌های نظارتی در پایش مستمر حساب‌ها، تسهیلات و تعهدات آن‌ها در قالب خدمات متنوع این سامانه پوشش داده می‌شود.

از خدمات ارائه شده در سامانه (CARM) که در راستای تسهیل روابط در ثبت و انتقال اطلاعات ایجاد شده است، قراردادهای الکترونیکی می‌باشد، مشتریان می‌توانند پس از تشکیل پرونده و دریافت مصوبه، از طریق سامانه، درخواست اعتباری خود را جهت اخذ تسهیلات و یا تعهدات ریالی به صورت الکترونیک ثبت نموده و پس از بررسی به صورت آنلاین توسط واحد اجرایی (عملیات اعتباری)، در صورت تایید، قرار دادهای الکترونیک تسهیلات یا تعهدات تولید شده را دریافت نمایند. از مزایای این امر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • بررسی مدارک ارسال شده مشتریان به صورت الکترونیک از طریق سامانه توسط کارشناسان اجرایی و ثبت کاستی‌ها در صورت وجود جهت اطلاع رسانی به مشتری
  • جلوگیری از رفت‌ و ‌آمد مکرر مشتریان جهت تکمیل نواقص درخواست خود
  • تسریع انجام امور بانکی ،کاهش اتلاف وقت و افزایش بازدهی
  • امکان مشاهده کلیه سوابق درخواست‌ها و روند پیگیری آن‌ها در کارتابل مشتریان بدون نیاز به حضور در بانک