تماس با واحدهای ستادی
ردیف نام واحد شماره تلفن دورنگار
1 حوزه مدیریت عامل 42178800 88712548
2 مشاوران 42178822 88712548
3 معاونت اعتبارات 42178201 88701095
4 معاونت بانکداری سرمایه‌گذاری 42178701 88724541
5 معاونت بین‌الملل 42178301 88710209
6 معاونت توسعه سیستم‌ها و تکنولوژی 42178601 88712553
7 معاونت شعب و پشتیبانی 42178501 88712155
8 معاونت مالی 42178401 88728276
9 مدیریت ارتباطات 42178501 88712155
10 مدیریت اعتبارات 42178201 88701095
11 مدیریت امور بازرسی 88703236 88701095
12 مدیریت امور پشتیبانی و خزانه داری ارزی 42178301 88710209
13 مدیریت امور شعب 42178501 88712155
14 مدیریت امور مشتریان چند ملیتی 42178790 88724541
15 مدیریت پشتیبانی و تدارکات 42178501 88712155
16 مدیریت پشتیبانی اعتبارات 42178201 88727046
17 مدیریت تحقیقات اقتصادی 42178701 88724541
18 مدیریت حسابرسی و کنترل‌های داخلی 88703236 88701095
19 مدیریت حقوقی 88703523 88701095
20 مدیریت خدمات الکترونیک و توسعه محصولات بانکی 42178601 88712553
21 مدیریت ریسک 42178701 88724541
22 مدیریت سازمان و روش‌ها 42178601 88712553
23 مدیریت سرمایه انسانی 88703236 88701095
24 مدیریت عملیات ارزی 42178301 88710209
25 مدیریت عملیات اعتباری و نظارت 42178105 88550824
26 مدیریت فناوری اطلاعات 42178601 88712553
27 مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق 42178701 88724541
28 مرکز ارتباط با مشتریان 88726690 88712155
29 دبیرخانه ستاد مرکزی 42178103 88701095