تماس با واحدهای ستادی

تماس با واحدهای ستادی


 

نام واحد شماره تلفن ـ کد تهران ( ۰۲۱) دورنگار ـ کد تهران ( ۰۲۱)
حوزه مدیریت عامل ۴۲۱۷۸۸۰۰
۴۲۱۷۸۸۲۱
۸۸۷۱۲۵۴۸
مشاوران ۴۲۱۷۸۸۲۲ ۸۸۷۱۲۵۴۸
قائم‌مقام مدیرعامل ۴۲۱۷۸۸۲۱ ۸۸۷۱۲۵۴۸
معاونت اعتبارات ۴۲۱۷۸۲۰۱
۴۲۱۷۸۲۰۲
۸۸۷۰۱۰۹۵
۹۱۲۱۲۳۸۳
معاونت بین‌الملل ۴۲۱۷۸۳۰۱
۴۲۱۷۸۳۰۲
۸۸۷۱۰۲۰۹
معاونت توسعه سیستم‌ها و تکنولوژی ۴۲۱۷۸۶۰۱
۴۲۱۷۸۶۰۵
۸۸۷۱۲۵۵۳
معاونت شعب و پشتیبانی ۴۲۱۷۸۵۰۱
۴۲۱۷۸۵۰۳
۸۸۷۱۲۱۵۵
معاونت مالی ۴۲۱۷۸۴۰۱
۴۲۱۷۸۴۰۷
۸۸۷۲۸۲۷۶
مدیریت ارتباطات ۴۲۱۷۸۵۰۱
۴۲۱۷۸۵۰۳
۸۸۷۱۲۱۵۵
مدیریت روابط بین‌الملل ۴۲۱۷۸۳۰۱
۴۲۱۷۸۳۰۲
۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت ارشد بین‌الملل ۴۲۱۷۸۳۰۱
۴۲۱۷۸۳۰۲
۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت اعتبارات ۴۲۱۷۸۲۰۱
۴۲۱۷۸۲۰۲
۸۸۷۰۱۰۹۵
۹۱۲۱۲۳۸۳
مدیریت امنیت اطلاعات ۴۳۶۵۷۰۰۰ ۸۸۷۱۲۵۵۳
مدیریت امور بازرسی ۴۲۱۷۸۸۸۸ ۸۸۷۰۱۰۹۵
۹۱۲۱۲۳۸۳
مدیریت امور شعب ۴۲۱۷۸۵۰۱
۴۲۱۷۸۵۰۳
۸۸۷۱۲۱۵۵
مدیریت امور مالی ۴۲۱۷۸۴۰۱ ۸۸۷۲۸۲۷۶
مدیریت بانکداری سرمایه‌گذاری ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۰۱۰۹۵
مدیریت تدارکات و پشتیبانی ۴۲۱۷۸۵۰۱
۴۲۱۷۸۵۰۳
۸۸۷۱۲۱۵۵
مدیریت پشتیبانی بین‌الملل ۴۲۱۷۸۳۰۱
۴۲۱۷۸۳۰۲
۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت تحقیقات اقتصادی ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۰۱۰۹۵
مدیریت تحلیل و آنالیز ۴۳۶۵۷۰۰۱ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت تضمین کیفیت ۴۳۶۵۷۰۰۱ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت توسعه نرم افزار ۴۳۶۵۷۰۰۱ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت حسابرسی و کنترل‌های داخلی ۴۲۱۷۸۴۰۳ ۸۸۷۰۱۰۹۵
۹۱۲۱۲۳۸۳
مدیریت حقوقی ۴۲۱۷۸۵۰۸ ۸۸۷۰۱۰۹۵
۹۱۲۱۲۳۸۳
مدیریت خدمات الکترونیک و توسعه محصولات بانکی ۴۲۱۷۸۶۰۱
۴۲۱۷۸۶۰۵
۸۸۷۱۲۵۵۳
مدیریت خدمات نوین ۴۳۶۵۷۰۰۱ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت ریسک ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۰۱۰۹۵
مدیریت سازمان و روش‌ها ۴۲۱۷۸۶۰۱
۴۲۱۷۸۶۰۵
۸۸۷۱۲۵۵۳
مدیریت سرمایه انسانی ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۰۱۰۹۵
مدیریت سیستم‌های جانبی ۴۳۶۵۷۰۰۱ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت عملیات ۴۳۶۵۷۰۰۰ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت عملیات ارزی ۱ ۴۲۱۷۸۳۰۱
۴۲۱۷۸۳۰۲
۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت عملیات ارزی ۲ ۴۲۱۷۸۳۰۱
۴۲۱۷۸۳۰۲
۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت عملیات اعتباری و نظارت ۴۲۱۷۸۱۰۵ ۸۸۵۵۰۸۲۴
مدیریت فناوری اطلاعات ۴۲۱۷۸۶۰۱
۴۲۱۷۸۶۰۵
۸۸۷۱۲۵۵۳
مدیریت گزارشات، حسابداری ارزی و سهام ۴۲۱۷۸۴۰۱ ۸۸۷۲۸۲۷۶
مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۰۱۰۹۵
مدیریت معاملات ارزی ۴۲۱۷۸۳۰۱
۴۲۱۷۸۳۰۲
۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت هوش تجاری ۴۳۶۵۷۰۰۱ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مرکز ارتباط مشتریان (آشنا) ۴۲۵۵۷ ۸۸۷۰۱۰۹۵
۹۱۲۱۲۳۸۳
دبیرخانه ستاد مرکزی ۴۲۱۷۸۱۰۳
۴۲۱۷۸۱۰۴
۸۸۷۰۱۰۹۵
۹۱۲۱۲۳۸۳