تماس با واحدهای ستادی


 

مدیریت ها
شماره تلفن ـ کد تهران ( ۰۲۱) دورنگار ـ کد تهران ( ۰۲۱)
حوزه مدیریت عامل ۴۲۱۷۸۸۰۰-۴۲۱۷۸۸۲۱ ۸۸۷۱۲۵۴۸
مشاوران ۴۲۱۷۸۸۲۲ ۸۸۷۱۲۵۴۸
قائم‌مقام مدیرعامل ۴۲۱۷۸۸۲۱ ۸۸۷۱۲۵۴۸
معاونت اعتبارات ۴۲۱۷۸۲۰۱-۴۲۱۷۸۲۰۲ ۹۱۲۱۲۳۸۳
معاونت بین‌الملل ۴۲۱۷۸۳۰۱-۴۲۱۷۸۳۰۲ ۸۸۷۱۰۲۰۹
معاونت توسعه سیستم‌ها و تکنولوژی ۴۲۱۷۸۶۰۱-۴۲۱۷۸۶۰۵ ۸۸۷۱۲۵۵۳
معاونت شعب و پشتیبانی ۴۲۱۷۸۵۰۱-۴۲۱۷۸۵۰۳ ۸۸۷۱۲۱۵۵
معاونت مالی ۴۲۱۷۸۴۰۱-۴۲۱۷۸۴۰۷ ۸۸۷۲۸۲۷۶
مدیریت ارتباطات ۴۲۱۷۸۵۰۱-۴۲۱۷۸۵۰۳ ۸۸۷۱۲۱۵۵
مدیریت روابط بین‌الملل ۴۲۱۷۸۳۰۱-۴۲۱۷۸۳۰۲ ۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت ارشد بین‌الملل ۴۲۱۷۸۳۰۱-۴۲۱۷۸۳۰۲ ۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت اعتبارات ۴۲۱۷۸۲۰۱-۴۲۱۷۸۲۰۲ ۹۱۲۱۲۳۸۳
مدیریت امنیت اطلاعات ۴۳۶۵۷۰۰۰ ۸۸۷۱۲۵۵۳
مدیریت امور بازرسی ۴۲۱۷۸۸۸۸ ۸۶۰۸۹۵۱۷
مدیریت امور شعب ۴۲۱۷۸۵۰۱-۴۲۱۷۸۵۰۳ ۸۸۷۱۲۱۵۵
مدیریت امور مالی ۴۲۱۷۸۴۰۱ ۸۸۷۲۸۲۷۶
مدیریت بانکداری دیجیتال ۸۸۷۱۷۷۵۵ ۹۱۲۱۲۳۸۳
مدیریت بانکداری سرمایه‌گذاری ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۲۴۵۴۱
مدیریت تدارکات و پشتیبانی ۴۲۱۷۸۵۰۱-۴۲۱۷۸۵۰۳ ۸۸۷۱۲۱۵۵
مدیریت پشتیبانی بین‌الملل ۴۲۱۷۸۳۰۱-۴۲۱۷۸۳۰۲ ۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت تامین سرمایه ۸۶۰۴۳۵۹۳-۸۶۰۴۳۴۶۲ ۹۱۲۱۲۳۸۳
مدیریت تحقیقات اقتصادی ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۹۱۲۱۲۳۸۳
مدیریت تحلیل و آنالیز ۴۳۶۵۷۰۰۱ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت تضمین کیفیت ۴۳۶۵۷۰۰۱ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت توسعه نرم افزار ۴۳۶۵۷۰۰۱ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت توسعه کسب‌و‌کار ۸۸۷۱۷۷۵۵-۸۸۷۲۶۸۱۳ ۹۱۲۱۲۳۸۳
مدیریت حسابرسی و کنترل‌های داخلی ۴۲۱۷۸۴۰۳ ۹۱۲۱۲۳۸۳
مدیریت حقوقی ۴۲۱۷۸۵۰۸ ۸۸۷۱۲۵۴۸
مدیریت خدمات الکترونیک و توسعه محصولات بانکی ۴۲۱۷۸۶۰۱-۴۲۱۷۸۶۰۵ ۹۱۲۱۲۳۸۳
مدیریت خدمات نوین ۸۸۷۳۲۲۲۰-۸۸۵۲۴۱۸۴ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت ریسک ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۲۴۵۴۱
مدیریت سازمان و روش‌ها ۴۲۱۷۸۶۰۱-۴۲۱۷۸۶۰۵ ۸۸۷۲۴۵۴۱
مدیریت سرمایه انسانی ۴۲۱۷۸۷۰۵-۴۲۱۷۸۷۰۶ ۹۱۲۱۲۳۸۳
مدیریت سیستم‌های جانبی ۴۳۶۵۷۰۰۱ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت عملیات ۴۳۶۵۷۰۰۰ ۸۸۵۵۰۸۲۴
مدیریت عملیات ارزی ۱ ۴۲۱۷۸۳۰۱-۴۲۱۷۸۳۰۲ ۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت عملیات ارزی ۲ ۴۲۱۷۸۳۰۱-۴۲۱۷۸۳۰۲ ۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت عملیات اعتباری و نظارت ۴۲۱۷۸۱۰۵ ۸۸۵۵۰۸۲۴
مدیریت فناوری اطلاعات ۴۲۱۷۸۶۰۱-۴۲۱۷۸۶۰۵ ۸۸۷۱۲۵۵۳
مدیریت گزارشات، حسابداری ارزی و سهام ۴۲۱۷۸۴۰۱ ۸۸۷۲۹۸۵۱
مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۲۴۵۴۱
مدیریت معاملات ارزی ۴۲۱۷۸۳۰۱-۴۲۱۷۸۳۰۲ ۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت هوش تجاری ۴۳۶۵۷۰۰۱ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مرکز ارتباط مشتریان (آشنا) ۴۲۵۵۷ ۹۱۲۱۲۳۸۳
دبیرخانه ستاد مرکزی ۴۲۱۷۸۱۰۲-۴۲۱۷۸۱۰۳ ۹۱۲۱۲۳۸۳