تعهدات


تعهدات

بانک خاورمیانه به منظور تسهیل و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و همچنین کارسازی امور متقاضیان خود در دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع اقدام به صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی حسب اعلام کارفرما و درخواست مشتری می‌نماید.

همچنین بانک خاورمیانه به منظور تضمین برای ایفای تعهدات خریدار به فروشنده خارجی اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می‌نماید.