ساختار سازمانی مدیریت ریسک

ساختار سازمانی مدیریت ریسک


مدیریت ریسک در بانک خاورمیانه شامل "کمیته ریسک" و واحد اجرایی "مدیریت ریسک" است. کمیته ریسک که از اعضای منتخب هیات‌مدیره و مدیر اجرایی واحد ریسک تشکیل می شود، وضعیت ریسک کسب وکار بانک را به هیات‌مدیره گزارش می دهد. این کمیته مسوول سیاست گذاری ایجاد سازوکارهای شناسایی ریسک‌های کسب و کار بانک، اندازه گیری ریسک های شناخته شده، ایجاد تمهیدات لازم برای کاهش ریسک ها، ارائه توصیه های لازم برای کنترل ریسک ها و توصیه به مدیرعامل و هیات‌مدیره در خصوص حدود پذیرش ریسک های قابل کنترل است. ساختار کمیته ریسک طوری طراحی گردیده که استقلال مدیریت ریسک از سایر واحدهای بانک را تضمین می کند.

واحد اجرایی مدیریت ریسک به سرپرستی مدیر ریسک و تحت نظر مدیرعامل، مسوول اجرای سیاست های کمیته ریسک است و در تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و تهیه گزارش‌ها به هیات‌مدیره کمک می کند. ساختار کمیته ریسک و واحد اجرایی مدیریت ریسک طبق رهنمود‌های بانک مرکزی ج.ا.ا. و منطبق با اصول سیزده گانه حاکمیت شرکتی بازل-۳ مورخ سال ۲۰۱۴میلادی پایه گذاری شده است.
مدیر و کارشناسان ریسک به‌طور مشترک فعالیت‌های مدل‌سازی، رتبه‌بندی ریسک اعتباری، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک‌های نقدینگی، بازار، عملیاتی و محاسبات کفایت سرمایه را انجام می دهند. به این ترتیب واحد اجرایی ریسک بخش‌های مجزا برای هر یک از ریسک‌های عمده بانک تشکیل نداده است، هر چند کارشناسان ریسک هر یک ممکن است در زمینه‌های خاصی تخصص بیشتری داشته باشند و رهبری محاسبات مربوطه را با همکاری سایر کارشناسان متقبل شوند.


بررسی ریسک‌های بانک

ریسک‌های بانک خاورمیانه به ۴ دسته کلی ریسک‌های اعتباری، ریسک‌های بازار، ریسک‌های نقدینگی و ریسک‌های عملیاتی تقسیم می‌شوند که در ادامه توضیحات هر یک ارائه گردیده است. بعد از توضیحات چهار دسته ریسک اصلی، توضیحات لازم برای محاسبات کفایت سرمایه طبق چند مدل بازل-۳ و نتایج آزمون بحران ارائه گردیده است.
به‌طور خلاصه مشخصه مهم ریسک‌های اعتباری بانک خاورمیانه نسبت بسیار پایین مطالبات مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات در حد 5/0 درصد است که وثایق کافی برابر بازگشت مطالبات مشکوک‌الوصول در دسترس است. سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بانک در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی تقریبا 5/0 درصد دارایی‌های بانک را تشکیل می‌دهند و بنابراین ریسک بازار ناشی از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در سهام شرکت‌ها بخش کوچکی از ریسک دارایی‌های بانک را تشکیل می‌دهد.
ریسک بازار ناشی از تغییرات نرخ بهره به دلیل نداشتن بازار ثانویه برای خرید و فروش اوراق مشارکت و به‌دلیل خرید و فروش این اوراق به قیمت اسمی، عملا وجود ندارد. هر چند ریسک خروج منابع در صورت پایین آمدن ناگهانی و دستوری نرخ سود سپرده‌ها برای بانک خاورمیانه وجود دارد. ریسک بازار ناشی از تغییرات نرخ ارز به‌دلیل سیاست کلی بانک در کنترل منابع و مصارف ارزی بسیار ناچیز است که در گزارش IFRS ارائه شده است. به‌دلیل تاخیر‌های کوتاه مدت ناشی از دریافت منابع و مصارف مربوطه سیاست ارزی بانک اصولا عدم نگهداری موقعیت‌ باز یا اخذ موقعیت های باز حداقلی و موقت ارزی است. بانک به فعالیت‌های خرید و فروش ارز و یا نگهداری موقعیت باز ارزی جهت انتفاع از تغییرات قیمت ارز مبادرت نمی‌کند.