ریسک های عملیاتی

ریسک های عملیاتیبانک خاورمیانه تاکنون با استفاده از روش خودارزیابی، حدود ۷۰۰ ریسک عملیاتی همراه با کنترل‌های موجود را شناسایی کرده است. در این گزارش، برای محاسبه سرمایه مورد نیاز ریسک‌های عملیاتی از روش محاسبه‌ای که به تفصیل در سند "راهنمای رویکرد اندازه‌گیری استاندارد برای ریسک عملیاتی " (2016) توضیح داده شده است، استفاده گردیده است. طبق این روش میزان ریسک‌های عملیاتی به حجم فعالیت‌های بانک در بخش‌های مختلف بستگی دارد که این حجم از فعالیت‌ها را با شاخص‌هایی مربوط به درآمدها و هزینه‌های بهره‌ای، خدماتی و مالی می‌توان نشان داد. درآمدها و هزینه‌ها در بخش‌های مختلف بانک در جدول 22 نمایش داده می‌شود. در نهایت میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی 240,125 میلیون ریال محاسبه شده است.

اجزای درآمد و هزینه بانک (ورودی مدل به روز شده روش استاندارد برای محاسبه سرمایه ریسک عملیاتی)

    سال 1393 سال 1394 سال 1395 میانگین
درآمدهای ناشی از بهره، به جز برای عملیاتی و لیزینگ
درآمد تسهیلات اعطایی 4,236,583 6,010,603 7,803,164  
درآمد بهره ناشی از دارایی‌های قابل نگه‌داشت تا سررسید 627,003 342,480 806,140  
درآمد بهره ناشی از دارایی‌های قابل داد و ستد 44,405 26,113 127,236  
سایر درآمدهای ناشی از بهره 124,752 133,007 357,799  
حاصل جمع 5,032,743 6,512,203 9,094,339 14,503,637
هزینه‌های ناشی از بهره، به جز برای عملیاتی و لیزینگ


هزینه سود سپرده‌ها


3,702,679 4,902,668 6,570,559  
حاصل جمع 3,702,679 4,902,668 6,570,559 5,058,635
داراییهای بهره‌زای ترازنامه
کل تسهیلات اعطایی، اوراق و سایر دارایی‌های بهره زا 22,996,377 33,717,636 63,710,141  
حاصل جمع 22,996,377 33,717,636 63,710,141 40,141,385
کارمزدها و حق‌‌العمل
خالص درآمد کارمزد و عملیات صرافی 288,997 482,480 695,979  
حاصل جمع 288,997 482,480 695,979 489,152
سایر درآمدها
درآمد اجاره املاک - 400 -  
سایر درآمدها از دارایی‌های غیر جاری 48 816 928  
حاصل جمع 48 1,216 928 731
خالص سود (زیان) از دارایی‌های قابل داد و ستد
جمع سود (زیان) تحقق یافته سرمایه گذاری ها + سود (زیان) خرید و فروش ارز 190,770 264,044 322,300  
خالص سود (زیان) افزایش (کاهش) ارزش سرمایه‌گذاریها 192,850 66,749 11,048  
سود(زیان) تسعیر ارز 56,024 45,744 100,544  
حاصل جمع 53,944 376,537 433,892 288,124