تصاویر ویژه رسانه‌ها

تصاویر ویژه رسانه‌ها


لوگو بانک خاورمیانه عمودی
لوگو بانک خاورمیانه افقی
ستاد مرکزی بانک خاورمیانه
شعبه مهستان بانک خاورمیانه
شعبه اصفهان بانک خاورمیانه
شعبه آفتاب بانک خاورمیانه
شعبه نیاوران بانک خاورمیانه
دکتر پرویز عقیلی کرمانی
دکتر پرویز عقیلی کرمانی
دکتر پرویز عقیلی کرمانی
دکتر پرویز عقیلی کرمانی
دکتر پرویز عقیلی کرمانی
دکتر پرویز عقیلی کرمانی