ریسک نقدینگی و مدیریت منابع و مصارف

ریسک نقدینگی و مدیریت منابع و مصارفبه‌منظور کنترل ریسک نقدینگی و مدیریت منابع و مصارف، واحد مالی روزانه گزارشی از وضعیت سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی، انواع دارایی‌ها و بدهی‌های بانک، سودآوری دارایی‌ها و هزینه منابع را در اختیار مدیران ارشد بانک از جمله مدیر ریسک قرار می دهد. هر هفته وضعیت منابع و مصارف با حضور مدیران ارشد بانک مطالعه و تصمیم گیری‌های لازم جهت پیشرفت امور اتخاذ می‌شوند. مدیریت ریسک در زمان‌های مقتضی گزارش‌هایی در زمینه محاسبات شکاف نقدینگی، نسبت پوشش نقدینگی و نسبت منابع پایدار بانک به مدیران ارشد بانک و هیات‌مدیره ارائه می دهد.


محاسبه نسبت پوشش نقدینگی - دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

محاسبه نسبت پوشش نقدینگی مبلغ (میلیون ریال) درصد از کل HQLA
داریی های ردیف 1
موجودی نقد 367,531 5.2
سپرده قانونی نزد بانک مرکزی 4,363,685 62.2
اوراق بدهی مشمول ردیف 1 983,126 14.0
جمع دارایی های ردیف 1 5,714,342 81.4
داریی های ردیف 1-2
%85 اوراق بدهی مشمول ردیف 1-2 948,617 13.5
کل داریی های ردیف 1-2 948,617 13.5
داریی های ردیف 2-2 (Level 2B Assets)
%50 سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی 203,723 2.9
%50 سرمایه گذاری در صندوق های با درامد ثابت 153,626 2.2
سقف مجاز دارایی های ردیف 2-2 : کسر میشود مازاد بر 15% کل دارایی های با کیفیت بالا 1,053,046 0
کل داریی های ردیف 2-2 357,349  
سقف مجاز دارایی های ردیف 2 : کسر میشود مازاد بر 40% کل دارایی های با کیفیت بالا 2,808,123 0
جمع دارایی های ردیف 2 1,305,966 18.6
جمع دارایی های با کیفیت بالا (HQLA) 7,020,308 100


محاسبه نسبت پوشش نقدینگی – خالص ورودی‌ها و خروجی‌ها

محاسبه خالص ورودی ها و خروجی ها در شرایط بحرانی 30 روزه
نوع سپرده مبلغ (میلیون ریال) ضریب خروج (%) مقدار خروج (میلیون ریال)
سپرده های خرد (Retail Deposit)
سپرده های پایدار 1 0
سپرده های حقوق کارمندان 27,306 5% 1,365
سپرده ی مشتریان حقیقی - تضمین شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها 1,402,813 5% 70,141
سپرده های کمتر پایدار
سپرده ی مشتریان حقیقی - تضمین نشده توسط صندوق ضمانت سپرده ها 2,288,752 10% 228,875
منابع عمده (Wholesale Funding)
سپرده های پایدار
سپرده ی مشتریان حقوقی - تضمین شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها 626,839 5% 31,342
سپرده های کمتر پایدار
سپرده ی مشتریان حقوقی - تضمین نشده توسط صندوق ضمانت سپرده ها - کوچکتر مساوی چهل میلیارد ریال 5,931,565 10% 593,157
سایر
سپرده ی مشتریان حقوقی - تضمین نشده توسط صندوق ضمانت سپرده ها - بیش از چهل میلیارد ریال 9,410,342 40% 3,764,137
سپرده های سرمایه گذاری دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری 1,025,000 40% 410,000
بدهی به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری 1,078,154 100% 1,078,154
سایر منابع
سایر سپرده هایی که در دسته بندی های فوق قرار نگرفته اند: بستانکاران موقت، حواله‌های عهده بانک، انواع چک‌های بانکی فروخته شده 909,938 100% 909,938
پایدار - سپرده های مسدود شده (شامل منابع خرد، عمده و سایر) 9,587,742 5% 479,387
معادل ریالی سپرده بلندمدت ارزی صندوق توسعه ملی 16,210,000 0% 0
سپرده های با سررسید بالای 30 روز 15,361,506 5% 768,075
جمع سپرده ها: 63,859,955 جمع خروجی سپرده ها: 8,334,570
هرگونه دیون دیگر نزد بانک که باید ظرف 30 روز آینده پرداخت شوند
سود پرداختنی به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 418,525 100% 418,525
تعهدات زیرخطی 24,518,182 10% 2,451,818
حدود تسهیلات مصوب پرداخت نشده (تقریب) 4,468,776 0% 0
سود سهام پرداختنی 5,747 0% 0
ذخیره مالیات عملکرد 172,379 0% 0
ذخایر و سایر بدهی ها 2,251,750 10% 225,175
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان 52,551 0% 0
جمع کل خروجی ها -   11,430,088
اقلام مبلغ(میلیون ریال) ضریب ورود (%) مقدار ورودی ( میلیون ریال)
ورودی ناشی از تسهیلات پرداختی به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری با سررسید کمتر از 30 روز 71,101 100% 71,101
ورودی ناشی از تسهیلات پرداختی به مشتریان حقیقی و حقوقی با سررسید کمتر از 30 روز 8,792,110 25% 2,198,028
سایر ورودی ها طی دوره زمانی کمتر از 30 روز 665,828 10% 66,583
سقف مجاز ورودی ها: 75% مجموع خروجی ها =8,572,566 0   0
جمع ورودی ها     2,335,711
دارایی های با کیفیت بالا (HQLA)     7,020,308
خروجی منهای ورودی ها (Net Cash Outflows)     9,094,377
LCR = HQLA/Net Cash Outflows     77.2%

۱ با فرض اینکه اکثر مشتریان بانک خاورمیانه به منظور مدیریت کسب و کار خود در این بانک سپرده می‌گذارند و دارای ارتباط مناسبی با بانک می‌باشند که این فرض نزدیک به واقعیت است.
۲ مبتنی بر نوع قراردادمحاسبه نسبت خالص منابع پایدار

اقلام مبلغ وجوه پایدار در دسترس (میلیون ریال) مبلغ موزون وجوه پایدار در دسترس(میلیون ریال)
بدهی ها و سرمایه با ضریب 100%
سرمایه درجه 1 و 2 (طبق بازل 3) 7,784,612 7,784,612
معادل ریالی سپرده بلندمدت ارزی صندوق توسعه ملی 16,210,000 16,210,000
بدهی های با ضریب 90%
سپرده های پایدار 3,289,108 2,960,197
بدهی های با ضریب 80%
سپرده های کمتر پایدار 26,405,545 21,124,436
بدهی های با ضریب 50%
سپرده های عمده 12,944,949 6,472,474
بدهی های با ضریب 0%
سپرده های سرمایه گذاری دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری 1,025,000 0
بدهی به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری 1,078,154 0
سایر اقلام بدهی و سرمایه ای که در دسته بندی های فوق آورده نشده اند 5,806,881 0
مجموع وجوه پایدار در دسترس 74,544,249 54,551,720
اقلام مبلغ وجوه پایدار مورد نیاز (میلیون ریال) مبلغ موزون وجوه پایدار موردنیاز (میلیون ریال)
دارایی ها با ضریب 0%
موجودی نقد
اوراق بدهی مشمول ضریب صفر
367,531
802,522
0
0
دارایی ها با ضریب 5%
اوراق بدهی مشمول ضریب 5 درصد 2,182,534 109,127
دارایی ها با ضریب 50%
اوراق بهادار مالکیتی (پرتفوی بورسی و صندوق های با درآمد ثابت)
وام های پرداختی به شرکت های غیرمالی با سررسید باقیمانده کمتر از یک سال که هیچگونه ادعای شخص ثالث روی آن ها نیست
714,698
357,349
31,245,715
15,622,858
دارایی ها با ضریب 85%
وام های پرداختی به اشخاص حقیقی با سررسید باقیمانده کمتر از یک سال که هیچگونه ادعای شخص ثالث روی آن ها نیست 3,063,959 2,604,365
دارایی ها با ضریب 100%
وام های پرداختی به شرکت های مالی
سایر وام ها
معادل ریالی تسهیلات اعطایی میان مدت ارزی از محل صندوق توسعه ملی
سپرده قانونی
سایر دارایی هایی که در دسته بندی های فوق قرار ندارند
940,046
1,725,537
16,650,059
4,363,685
12,487,963
940,046
1,725,537
16,650,059
4,363,685
12,487,963
مجموع وجوه پایدار موردنیاز بالای خط 74,544,249 54,860,988
تعهدات زیرخطی با ضریب 5%
اقلام زیرخطی ترازنامه 24,518,182 1,225,909
مجموع وجوه پایدار موردنیاز بالای خط و زیرخط 99,062,431 56,086,897
NSFR=ASF/RSF   97.3%


توزیع تمرکز سپرده‌ها بر مبنای تعداد سپرده‌گذاران

سپرده گذاران عمده درصد از کل (%)
30/12/95 29/12/94
سپرده صندوق توسعه ملی 27.54 -
20 سپرده گذار اول 49.38 27.00
100 سپرده گذار اول 66.86 50.00
200 سپرده گذار اول 75.45 63.00
400 سپرده گذار اول 84.41 76.00
1000 سپرده گذار اول 93.83 91.00
21455 سپرده گذار اول 99.99 100.00
29700 سپرده گذار اول 100  


توزیع تمرکز تسهیلات بر مبنای تعداد تسهیلات گیرندگان

تسهیلات گیرندگان عمده درصد از کل (%)
30/12/95 29/12/94
تسهیلات اعطا شده از محل صندوق توسعه ملی 30.46 -
20 تسهیلات گیرنده اول 46.56 31.00
100 تسهیلات گیرنده اول 77.51 76.00
200 تسهیلات گیرنده اول 92.11 94.00
432 تسهیلات گیرنده اول 99.89 99.00
496 تسهیلات گیرنده اول 99.98 100.00
562 تسهیلات گیرنده اول 100.00  


سایر نسبت‌های نقدشوندگی

نسبت 30/12/95 29/12/94
تسهیلات ریالی به سپرده های ریالی 74.00 81.4
تعهدات ریالی زیر خطی ترازنامه به سپرده های ریالی 46.22 48.8
تسهیلات ارزی به سپرده‌های ارزی 93.96 88.6
تعهدات ارزی زیر خطی ترازنامه به سپرده های ارزی 232.20 323.2