اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی
اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی

در راستای تسهیل مبادلات تجاری داخلی، این بانک آمادگی افتتاح اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی در چهارچوب مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی، نشریه شماره 6000 اتاق بازرگانی بین‌المللی، را به تقاضای مشتریان خود دارد این گونه اعتبارات می‌تواند به صورت دیداری و یا مدت‌دار ، تایید‌ شده / تایید نشده مفتوح گردند.

لازم به ذکر است مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی ریالی، حسب هدف متقاضی از درخواست گشایش اعتبار (تامین و یا عدم تامین مالی) و توافق به عمل آمده مشتریان محترم با بانک می‌تواند در قالب عقد جعاله، مرابحه و یا استثنا (نقد و یا نسیه) قرار گیرد.

در این رابطه بررسی کامل آخرین دستورالعمل گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی طی بخشنامه شماره 94/296273 مورخ 94/10/15 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مصوب و مقرر جهت این گونه اعتبارات به منظور آگاهی کامل از اقدامات بانک توصیه می گردد. همچنین بخشنامه شماره 94/378585 مورخ 18/12/94 همان بانک جهت آگاهی از ضوابط ناظر بر تعرفه‌های مربوط به کارمزد و هزینه‌های بانکی در سایت همان بانک در دسترس می‌باشد.

بدیهی است آخرین اصلاحیه‌های مترتب بر دستورالعمل‌های یاد شده در زمان یادشده پذیرش درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی توسط بانک لازم الاجرا می باشد.