ضمانت‌نامه‌های ارزی
ضمانت نامه های ارزی

بانک خاورمیانه به منظور کاهش ریسک طرفین معاملات تجاری و تسهیل و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و بین‌المللی مشتریان خود، اقدام به صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌نماید. در این راستا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی شرکت در مناقصه ، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان مورد نیاز مشتریان این بانک (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در هر بخش در چهارچوب " آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهر نویسی از طرف بانک‌ها " مصوب بانک مرکزی و منطبق بر مقررات متحدالشکل ضمانت نامه‌‎ها( URDG758) صادر، تمدید و یا ابطال می‌گردد.

به طور کلی جز  مواردی که متقاضی و ذینفع ضمانت‌نامه ارزی داخلی باشند ضمانت‌نامه‌های ارزی صادره به نفع ذینفع خارجی به صورت متقابل عهده بانک کارگزار محلی و توسط ایشان به نفع ذینفع صادر می‌گردد. همین روال برای ضمانت‌نامه‌های دریافتی از خارج به نفع ذینفع‌های داخلی از سوی کارگزار اعمال می‌شود.

روند اجرایی صدور ضمانت‌نامه‌ها:

  •  مکاتبه مشتری با امور اعتبارات بانک جهت اخذ حد مصوبه اعتباری
  •  مکاتبه با امور بین‌الملل جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی ( در صورت لزوم)
  •  مراجعه به عملیات اعتباری جهت احراز شرایط مصوبه اعتباری
  • تکمیل فرم‌های صدور ضمانت‌نامه ارزی و ارائه مدارک و قراردادها  و مجوزهای مرتبط با موضوع 
  • صدور ضمانت‌نامه و تحویل آن به ذینفع
  • تمدید مدت ضمانت‌نامه حسب درخواست ذینفع
  • پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه براساس شرایط مندرج در متن ضمانت‌نامه حسب درخواست ذینفع
  • ابطال ضمانت‌نامه حسب درخواست ذینفع ( درصورتی که ذینفع اقدام به تمدید ضمانت‌نامه ننماید ضمانت‌نامه در زمان سررسید ایطال می‌گردد)
  • آزادسازی وثایق