تصاویر ویژه رسانه‌ها

 مدیرعامل بانک خاورمیانه    مدیرعامل بانک خاورمیانه    مدیرعامل بانک خاورمیانه

مدیرعامل بانک خاورمیانه

   مدیرعامل بانک خاورمیانه