چاپ        ارسال به دوست

مزایده عمومی املاک تملیکی بانک خاورمیانه

بانک خاورمیانه(سهامی‌عام) در نظر دارد پلاک‌های ثبتی مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی و به صورت نقدی واگذار نماید.
متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید ملک، دریافت فرم مربوطه و تحویل پیشنهادات خود از تاریخ 14/07/99 لغایت 24/07/99 از ساعت 9 الی 13 به استثنای ایام تعطیل به نشانی: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، پلاک 2، طبقه پنجم، معاونت تدارکات و پشتیبانی به شماره تلفن  42178521(آقای عبادی) تحویل نمایند.

پلاک‌های ثبتی مورد مزایده:

1) ششدانگ سه قطعه زمین مجموعاً به مساحت حدوداً 933/5 متر مربع به پلاک ثبتی شماره 3، 4 و 18 فرعی از 1283 اصلی واقع در بخش یازده تهران که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری عرصه 3 قطعه پلاک‌های ثبتی فوق‌الذکر متصل به یکدیگر و به شکل یک مجموعه واقع در تهران، خیابان باهنر، دزاشیب، خیابان کبیری، بعد از آتشنشانی، کوچه رحیمی، پلاک 34 جدید می‌باشد که به مبلغ 514.925.000.000 ریال (پانصد و چهارده میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون ریال) ارزیابی شده است و مبلغ پایه مزایده می‌باشد.

2)‌ ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 513 متر مربع با بنای احداثی در آن به پلاک ثبتی شماره 3979 فرعی از 3101 اصلی واقع در بخش 11 تهران (پلاک‌ مذکور حاصل تجمیع پلاک‌های ثبتی شماره 3520، 906، 543، 1567، و 1526 فرعی از 3101 اصلی می باشد) که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری پلاک مذکور در 10 طبقه (زیرزمین 1- تا 3-، همکف و طبقات اول تا ششم) که سطح زیربنای مفید هر یک از طبقه‌های مسکونی 326/86 متر مربع (در مجموع برای 6 طبقه 1961/16 متر مربع) و سطح زیربنای کل ساختمان 3749/40 متر مربع واقع در تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از خیابان ظفر، کوچه بن‌بست افضل، پلاک‌های 10 و 12 که به مبلغ 679.675.845.000 ریال (ششصد و هفتاد و نه میلیارد و ششصد و هفتاد و پنج میلیون هشتصد چهل و پنج هزار ریال) ارزیابی شده است و مبلغ پایه مزایده می‌باشد.

توضیحات:

خریداران به هنگام ارائه پیشنهاد موظف به ارائه یک فقره چک بانکی تضمین شده به مبلغ 10 درصد مبلغ پایه مزایده در وجه بانک خاورمیانه (سهامی‌عام) می‌باشند، لذا پیشنهادهای فاقد چک تضمین یا کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط مردود است.

بانک خاورمیانه (سهامی‌عام) در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

کلیه پاکات حاوی پیشنهادهای متقاضیان خرید پلاک‌های ثبتی فوق‌الذکر در ساعت 10 صبح تاریخ 99/07/28 در نشانی بانک خاورمیانه به شرح فوق بازگشایی خواهد شد.

 برای کلیه املاک، بررسی مدارک و بازدید از ملک، قبل از ارائه پیشنهاد خرید امکانپذیر است و پلاک‌های ثبتی فوق‌الذکر در وضعیت موجود واگذار می‌گردد.

بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعابات، اشتراک، مصرف و نیز بدهی مالیاتی، عوارض شهرداری، تنظیم سند انتقال مالکیت و غیره به عهده برنده مزایده می‌باشد .

 


١١:٠٤ - 1399/07/13    /    شماره : ٥٩٥٦    /    تعداد نمایش : ١١٤١