تماس با واحدهای ستادی

تماس با واحدهای ستادی


نام واحد شماره تلفن دورنگار
حوزه مدیریت عامل 42178800 88712548
مشاوران 42178822 88712548
قائم‌مقام مدیرعامل 42178821 88712548
معاونت اعتبارات 42178201 88701095
معاونت بانکداری سرمایه‌گذاری 42178701 88724541
معاونت بین‌الملل 42178301 88710209
معاونت توسعه سیستم‌ها و تکنولوژی 42178601 88712553
معاونت شعب و پشتیبانی 42178501 88712155
معاونت مالی 42178401 88728276
مدیریت ارتباطات 42178501 88712155
مدیریت اعتبارات 42178201 88701095
مدیریت امنیت اطلاعات 4217601 88712553
مدیریت امور بازرسی 88703236 88701095
مدیریت امور پشتیبانی و خزانه داری ارزی 42178401 88710209
مدیریت امور شعب 42178501 88712155
مدیریت امور مشتریان چند ملیتی 42178740 88724541
مدیریت پشتیبانی و تدارکات 42178501 88712155
مدیریت پشتیبانی اعتبارات 42178201 88727046
مدیریت تحقیقات اقتصادی 42178701 88724541
مدیریت حقوقی 42178508 88701095
مدیریت خدمات الکترونیک و توسعه محصولات بانکی 42178601 88712553
مدیریت ریسک 42178701 88724541
مدیریت سازمان و روش‌ها 42178601 88712553
مدیریت سرمایه انسانی 88703236 88701095
مدیریت عملیات ارزی 42178301 88710209
مدیریت عملیات اعتباری و نظارت 42178105 88550824
مدیریت فناوری اطلاعات 42178601 88712553
مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق 42178701 88724541
مرکز ارتباط با مشتریان 88726690 88712155
دبیرخانه ستاد مرکزی 42178103 88701095