گزارشگری و شفافیت


اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی، مجامع عمومی، کنترل‌های داخلی، ریسک و ...

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه به ۳۱ شهریور ۱۳۹۲

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ 1397/12/29

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ 1397/06/31

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ 1396/12/29

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ 1396/09/30

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ 1396/06/31

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ 1395/12/30

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ 1395/12/30 - تلفیقی

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) تا تاریخ 1395/09/30

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) تا سال 94

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... در سال ۱۳۹۷ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... در سال ۱۳۹۶ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... در سال ۱۳۹۵ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... سال ۱۳۹۴ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... سال ۱۳۹۳ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... تا سال ۱۳۹۲ - شرکت اصلی و تلفیقی

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ 1397/12/29

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ 1397/06/31

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ 1396/12/29

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ 1396/06/31

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک سال 1395

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک سال 1394

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک سال 1393

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک تا سال 1392

سیاست ها و خط مشی های اعتباری

واحد های اجرایی مدیریت ریسک اعتباری

حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات

میزان پذیرش ریسک اعتباری

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1397/06/31)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1396/12/29)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1396/06/31)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1395/12/30)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1395/09/30)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1395/06/31)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1394/12/29)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1394/09/30)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1393/12/29)

فرآیند اعتبار سنجی متقاضیان

روش سنجش ریسک اعتباری

روش‌های کاهش ریسک اعتباری

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال 94

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال 93

معیارهای دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری

ساز و کارهای کنترل و پالایش ریسک اعتباری

نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن‌ها

سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مدیریت ریسک نقدینگی

واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1397/06/31)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1396/12/29)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1396/06/31)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1395/12/30)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1395/09/30)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1395/06/31)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1394/09/30)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1393/12/29)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1397/06/31)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1396/12/29)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1396/06/31)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1395/12/30)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1395/09/30)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1395/06/31)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1394/12/29)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1394/09/30)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1393/12/29)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1397/06/31)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1396/12/29)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1396/06/31)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1395/12/30)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1395/09/30)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1395/06/31)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1394/12/29)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1394/09/30)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1393/12/29)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1397/06/31)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1396/12/29)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1396/06/31)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1396/06/31)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1395/12/30)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1395/09/30)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1395/06/31)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1394/12/29)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی(1394/09/30)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1393/12/29)

برنامه تداوم فعالیت ریسک نقدینگی

برنامه مقابله با بحران

روش سنجش ریسک نقدینگی

ساز و کارهای کنترل و پالایش ریسک نقدینگی

برنامه تداوم فعالیت (ریسک‌های عملیاتی)

تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی

تمهیدات مقابله با بحران

روش سنجش ریسک عملیاتی

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی

ساز و کارهای کنترل و پالایش ریسک عملیاتی

سیاست ها و رویه های مدیریت ریسک بازار

روش سنجش ریسک بازار

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (1397/06/31)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (1396/12/29)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (1396/06/31)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (1395/12/30)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (1394/12/29)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (1393/12/29)

سیاست ها و برنامه های مدیریت انواع ریسک در دوره آتی

گزارش متضمن مقایسه عملکرد موسسه اعتباری در زمینه مدیریت انواع ریسک با سیاست ها و برنامه های ارایه شده در دوره قبل

نسبت‌های مقرر در ماده 10 (ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات)
الزامات مربوط به انتشار اطلاعات حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲

صورت‌جلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ مستند به بند ۳-ب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/10

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده سالانه صاحبان سهام برای افزایش سرمایه مورخ 28 مرداد 1395

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سالانه صاحبان سهام برای تایید هیات مدیره

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سالانه صاحبان سهام برای تایید اساسنامه

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

با استناد به مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک خاورميانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ آقايان اميرحسين امين آزاد و جواد جوادی جايگزين آقايان امير دادخواه و رضا سلطانزاده در تركيب اعضا اصلی هيات مديره بانک خاورمیانه گرديدند.

افزايش سرمايه بانک خاورمیانه از مبلغ 6000 میلیارد ریال به مبلغ 7000 میلیارد ریال نزد اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه 139730400901133662 مورخ 1397/12/06 ثبت گرديد.

افزايش سرمايه بانک خاورمیانه از مبلغ 5000 میلیارد ریال به مبلغ 6000 میلیارد ریال نزد اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه 139630400901110128 مورخ 1396/10/06 ثبت گرديد.

افزايش سرمايه بانک خاورمیانه از مبلغ 4000 میلیارد ریال به مبلغ 5000 میلیارد ریال نزد اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه 139630400901032664 مورخ 1396/04/13 ثبت گرديد.


اطلاعات شعب بانک خاورمیانه (هر گونه افتتاح یا تعطیلی شعبه)نرخ سود انواع سپرده‌ها

شرایط و مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری (ریالی ـ ارزی)

شرایط و مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (ریالی)

شرایط و مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار (ریالی ـ ارزی)

کارمزد انجام خدمات بانکی

انواع تسهیلات

فرم‌ها و قراردادها

سقف نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی از تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۵ حداکثر معادل ۱۸ درصد می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۸ معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۷ معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۶ معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۵ معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ معادل دو و نیم درصد (۲٫۵٪) بوده است.

مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی

شیوه نامه تطبیق و مبارزه با پولشویی

اعلامیه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

خط مشی کلان امنیت اطلاعات