سپرده‌های ارزی

سپرده‌های ارزی


حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی

با افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی یک فقره دفترچه به صاحب حساب اعطاء می‌گردد که واریز و برداشت وجه بوسیله آن صورت می‌پذیرد. به مانده حساب‌های مذکور سودی تعلق نمی‌گیرد.

حساب سپرده مدت‌دار (کوتاه مدت یا بلندمدت) ارزی

این نوع حساب به صورت‌های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله افتتاح می‌گردد. به مانده حسابهای سپرده ارزی مدت‌دار، طبق ضوابط ارزی و مقررات بین المللی، سود براساس بخشنامه‌های زمان افتتاح حساب محاسبه و پرداخت خواهد شد. سود متعلقه به حساب به صورت ماهانه یا سه ماهه محاسبه و به حساب قرض‌الحسنه افتتاح شده توسط مشتری واریز می‌گردد و درسررسید، قابل پرداخت به صورت نقدی (ارز حساب) و یا معادل ریالی است.

حساب قرض‌الحسنه جاری ارزی

افتتاح حساب قرض الحسنه جاری ارزی، با رعایت مقررات عمومی افتتاح حساب‌های جاری و دستورالعمل‌های خاص ارزی صورت می‌پذیرد. صاحب حساب با ارائه درخواست کتبی و یا ارائه چک ارزی، توسط خود و توسط افراد دیگر، (آورنده چک) از خدمات بانکی استفاده می‌نماید. سود سپرده‌های مدت‌دار ارزی به صورت ارزی و به میزان توافق شده در روز دریافت سپرده خواهد بود که به صورت روزشمار و برمبنای نرخ روز افتتاح حساب محاسبه و قابل پرداخت و یا اضافه شدن به اصل سپرده خواهد بود. از سپرده‌های ارزی در صورت ابطال سپرده قبل از سررسید براساس بخشنامه های مربوطه از سود محاسبه شده جریمه کسر می‌گردد.

نوع حساب حداقل
قرض الحسنه پس انداز ارزی   ۱۰۰ واحد
سپرده کوتاه مدت ارزی ۵۰۰ واحد
سپرده بلند مدت ارزی ۱۰۰۰ واحد

مدارک لازم برای افتتاح حساب ارزی

الف: اشخاص حقیقی
- تکمیل کارت نمونه امضا در شعبه
- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و یا هر نوع مدرک معتبر قابل قبول در سیستم بانکی که معرف هویت واقعی و کامل اشخاص باشد.

ب: اشخاص حقوقی
- تکمیل کارت نمونه امضاء در شعبه
- اصل و کپی از اساسنامه شرکت یا موسسه
- اصل و کپی از آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور
- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی امضاداران مجاز
- معرفی‌نامه از شرکت یا موسسه ذیربط ‌
- شناسه ملی