مقاله‌های نشریه آفتاب خاورمیانه
مقالات و گزارش‌ها

شیوه‌هایی برای تامین بازار
چاپ شده در نشریه آفتاب خاورمیانه شماره 7

چرخه‌ای برای بیان بازخوردها
چاپ شده در نشریه آفتاب خاورمیانه شماره 8

بانکداری از پشت مانیتور
چاپ شده در نشریه آفتاب خاورمیانه شماره 8

معرفی کتاب اینترنت با مغز ما چه می‌کند؟
چاپ شده در نشریه آفتاب خاورمیانه شماره 8

جایگاه و نقش بانک ها در صنعت احداث کشور
چاپ شده در نشریه آفتاب خاورمیانه شماره 7

امنیت بیشتر در بانکداری مجازی
چاپ شده در نشریه آفتاب خاورمیانه شماره 3 اسفند 1392
چه دانش هایی را برای چه تصمیم گیری هایی نیاز دارم؟
اشتراک دانش برای نتیجه گیری
چاپ شده در نشریه آفتاب خاورمیانه شماره 2 اسفند 1392

اقتصاد رقابتی آزمون بحران و رتبه بندی
چاپ شده در نشریه آفتاب خاورمیانه شماره 2 اسفند 1392