مدیران اجرایی

 

دکتر پرویز عقیلی کرمانی
مدیرعامل
تلفن :     42178800
دورنگار :    88712548
ایمیل :     info@middleeastbank.ir

 

جواد جوادی
قائم مقام مدیرعامل
تلفن :     42178821
دورنگار :    88712548
ایمیل :     
info@middleeastbank.ir


محمدتقی جمالیان
مشاور مدیرعامل
تلفن :     42178821
دورنگار :    88712548
ایمیل :     info@middleeastbank.ir


دکتر سعید ابطحی
معاون بانکداری سرمایه‌گذاری
تلفن :     42178701
دورنگار :    88724541
ایمیل :     s.abtahi@middleeastbank.ir

 

دارا بوشهری
معاون اعتبارات
تلفن :     42178201
دورنگار :    88701095

ایمیل :     d.boushehri@middleeastbank.ir


مجید صفریان
معاون شعب و پشتیبانی
تلفن :     42178501
فکس :    88712155
ایمیل :     m.safarian@middleeastbank.ir

 

علیرضا عدالت
معاون بین‌الملل
تلفن :     42178301
دورنگار :    88710209
ایمیل :  a.edalat@middleeastbank.ir


دکتر مهدی نجاتی
معاون توسعه سیستم‌ها وتکنولوژی
تلفن :     42178601
دورنگار :    88712553
ایمیل :     m.nedjati@middleeastbank.ir


مجید نورمحمدی
معاون مالی
تلفن :     42178401
دورنگار :    88728276
ایمیل :     m.nourmohammadi@middleeastbank.ir

 

حسین آستانه‌ها
مدیر عملیات اعتباری و نظارت
تلفن :     42178105
دورنگار :    88550824
ایمیل :     h.astaneha@middleeastbank.ir


آزاده احمدی کوشا
مدیر امور مالی
تلفن :     42178401
دورنگار :    
88728276
ایمیل :    a.ahmadi@middleeastbank.ir


فرشید اسلامبولچی
سرپرست مدیریت تحقیقات اقتصادی
تلفن :     42178701
دورنگار :    88724541
ایمیل :     f.eslambolchi@middleeastbank.ir

 

دکتر مرتضی بینا
مدیر ارشد ریسک
تلفن :     42178701
دورنگار:    88724541
ایمیل :     m.bina@middleeastbank.ir

 

هدیه تبریزی
مدیر اعتبارات 2
تلفن :     42178201
دورنگار :    88550847
ایمیل :     h.tabrizi@middleeastbank.ir

 

غلامرضا حسنعلی زاده
 مدیر امور حقوقی
تلفن :     88703523
دورنگار :    88701095
ایمیل :     gh.hasanalizade@middleeastbank.ir

 

دکتر شکوه حسین آبادی
مشاور مدیر عامل در امور حقوقی بین‌المللی، مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین
تلفن :     42178760
دورنگار :    88724541
ایمیل :     sh.hosseinabadi@middleeastbank.ir

 

مهین حنیفه
مدیر اعتبارات 3
تلفن :     42178201
دورنگار :    88729278
ایمیل :     m.hanifeh@middleeastbank.ir

 

علی خلیلی سادات لو
مشاور حقوقی مدیرعامل
تلفن :     88703523
دورنگار :    88701095
ایمیل :     a.khalili@middleeastbank.ir

 

مهدی خلجی
مدیر سازمان و روش‌ها
تلفن :     42178601
دورنگار :    88712553
ایمیل :     m.khalaji@middleeastbank.ir

 

سحر دادخواه
مدیر بانکداری سرمایه‌گذاری
تلفن :     42178701
دورنگار :    88727046
ایمیل :     s.dadkhah@middleeastbank.ir

 

محمدعلی دهقانی
مدیر اعتبارات 1
تلفن :     42178201
دورنگار :    88727046
ایمیل :     m.dehghani@middleeastbank.ir

 

سیونه درگریگوریان
مدیر امورمشتریان چند ملیتی
تلفن :     42178204
دورنگار :   
88701095
ایمیل : s.dergrigorian@middleeastbank.ir

 

فرزانه رجائی سلماسی
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق 
تلفن :     42178701
دورنگار :  
88724541
ایمیل :     f.rajaei@middleeastbank.ir

 

احسان رحمانی نیا
مدیر 
بازرسی و حسابرسی داخلی 

تلفن :     88703236
دورنگار :    88701095
ایمیل :     e.rahmaniniya@middleeastbank.ir

 

احسان شیخ طاهری
مدیر پشتیبانی و تدارکات
تلفن :     42178501
دورنگار :    88712155
ایمیل :     e.taheri@middleeastbank.ir

 

حسین طایفه محمودی
مدیر سرمایه انسانی
تلفن :     88703236
دورنگار :   88701095
ایمیل :     h.tayefeh@middleeastbank.ir

 

زهرا کاظم تبریزی
مدیر امور پشتیبانی و خزانه داری ارزی
تلفن : 42178301
دورنگار :  88710209
ایمیل :   z.tabrizi@middleeastbank.ir

 

محسن کریمی
مدیر ارتباطات
تلفن :     42178501
دورنگار :    88712155
ایمیل :     mo.karimi@middleeastbank.ir

 

لاله مهرادپی
مدیر فن‌آوری اطلاعات
تلفن :     42178601
دورنگار :    88712553
ایمیل :     l.mehrad@middleeastbank.ir