حواله های ارزی
حواله های ارزی

انتقال وجوه ارزی بر عهده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ يکی از بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کارگزار داخل يا خارج از کشور و بر اساس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی انجام می‌شود. در مورد دستور پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دریافتی از طرف بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کارگزار خارجی به بانک خاورمیانه نیز بر اساس آخرین ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا امکان واریز وجه به نفع ذی‌نفع و یا به حواله‌کرد ایشان، دربانک خاورمیانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و از طریق سامانه پیشرفته سوییفت و سپام نسبت به صدور حواله ارزی عهده کارگزاران خارجی و داخلی قابل اقدام خواهد بود.

صدور حواله‌های ارزی (بازرگانی) با توجه به بخش اول مجموعه مقررات ارزی جهت واردات کالا و خدمات با استفاده از ارز تخصیص یافته جهت واردات کالا و یا ارز متقاضی امکان‌پذیر می‌باشد.

صدور حواله‌های ارزی غیر بازرگانی با توجه به بخش سوم مجموعه مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا جهت کلیه موارد مندرج در بند ب_1 با فروش ارز غیر بازرگانی و یا در قبال تامین ارز توسط متقاضیان و مشتریان مربوطه از محل حساب‌های ارزی و یا ار‌زهای انتقالی بین بانکی وفق بند 5 فصل دوم بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا امکان‌پذیر می‌باشد.