اعتبارات اسنادی ارزی
اعتبارات اسنادی و بروات ارزی

کلیه عملیات مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانک خاورمیانه توسط کارشناسان امور بین‌الملل این بانک، در حال انجام است. گشایش اعتبار اسنادی وارداتی به صورت دیداری و یا مدت‌دار، طبق ضوابط و مقررات جاری بانک مرکزی پس از صدور مصوبه ارکان اعتباری این بانک و احراز شرایط مورد نظر توسط واردکنندگان، از طریق سامانه سوییفت و سپام، امکان‌پذیر است.
این بانک در صورت امکان و پس از تأمین شرایط مورد نظر بانک توسط متقاضی، علاوه بر تأمین مالی جهت تسویه تعهدات قراردادی مشتریان به صورت ریالی، آمادگی تأمین مالی ارزی و گشایش اعتبار اسنادی جهت تأمین سرمایه در گردش و هزینه طرح‌های مشتریان خود، با استفاده از منابع ارزی بانک و صندوق توسعه ملی، استفاده از خطوط ریفاینانس، فاینانس کنندگان خارجی و داخلی را دارد. همچنین ارائه خدمات ارزی و بانکی و مشاوره‌ای در کلیه زمینه‌های فوق در زمره نقاط قوت این بانک می‌باشد.
تامین ارز لازم جهت تسویه اعتبارات اسنادی، طبق ضوابط جاری ارزی با خرید ارز بازرگانی با نرخ مبادله‌ای یا آزاد بر اساس دستو‌رالعمل مربوطه بانک مرکزی و یا با تامین ارز توسط متقاضیان و مشتریان محترم از محل ارز متقاضی* امکان‌پذیر است.
*
ارز متقاضی به ارزهای با منشاء خارجی ذیل اطلاق می‌گردد:
1-
ارز حاصل از صادرات
2-
ارز حاصل از گشایش اعتبارات اسنادی داخلی مفتوحه بر اساس قوانین و مقررات خاص
3-
حواله‌ی وارده ارزی خارج از کشور و اسکناس واریز شده به حساب ارزی مشتریان
4-
حواله‌های بین بانکی (مشتمل بر موارد موفق) که منشاء ارزی آنها خارجی بوده و به هنگام حواله، ارز متقاضی در آن درج شده باشد
5-
ار‌زهای که بین بانکی نبوده و یا قبلا از بازار فرعی نیز تهیه نشده باشد